Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

29 maja 2012

Opodatkowanie usług dodatkowych przy sprzedaży nieruchomości

185

Koszty usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, jako element składowy przy sprzedaży nieruchomości, która podlega zwolnieniu od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a) ustawy o VAT, również podlegają zwolnieniu od podatku. Natomiast, gdy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT właściwą stawką, również koszty usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi obciążani są nabywcy, jako element składowy świadczenia zasadniczego, podlegają opodatkowaniu tą samą stawką podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2012 roku nr IPTPP1/443-1069/11-5/MW.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Gmina, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina dokonuje sprzedaży nieruchomości. Przedmiotowe dostawy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a) ustawy o podatku od towarów i usług, bądź podlegają opodatkowaniu VAT. Przed dokonaniem sprzedaży Gmina nabywa od zewnętrznych podmiotów usługi wyceny poszczególnych nieruchomości. Rzeczoznawca wystawia na rzecz Gminy fakturę VAT, wykazując w niej kwotę podatku. Gmina ponosi również koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, wydawanych przez starostwo powiatowe. Jak wynika z otrzymywanych od starostwa faktur, usługi te korzystają ze zwolnienia z VAT. Gmina obciąża poszczególnych nabywców poniesionymi kosztami dotyczącymi sprzedawanych nieruchomości (koszty usług rzeczoznawcy oraz koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów). Obciążenie to może być dokonywane w momencie uiszczania przez nabywcę należności za nieruchomość (całości lub pierwszej raty) bądź też wcześniej. W konsekwencji, obciążenia te mogą widnieć na „zasadniczej” fakturze z tytułu sprzedaży nieruchomości (względnie z tytułu pierwszej raty) bądź też mogą być dokumentowane odrębnymi fakturami wystawianymi odpowiednio wcześniej przez Gminę na rzecz nabywcy nieruchomości.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się z zapytaniem o stawkę podatku, jaka powinna zostać zastosowana przy obciążeniu nabywców nieruchomości kosztami usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Pojęcie kwoty należnej (obrotu) z tytułu sprzedaży należy łączyć z pojęciem wynagrodzenia czy zapłaty, które jest sprzedawcy należne z tytułu jego świadczenia na rzecz nabywcy.

Uregulowanie wynikające z art. 29 ust. 1 ustawy, stanowi odpowiednik art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym podstawą opodatkowani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę