Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

17 lipca 2012

Opodatkowanie VAT koncertu

190

Świadczone przez artystę - wykonawcę usługi polegające na wykonywaniu koncertu wspólnie z innymi muzykami zatrudnianymi przez niego na podstawie umowy, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2012 roku nr IPTPP2/443-302/12-4/JS.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca świadczy usługi kulturalne, jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Jego działalność polega na tym, iż jest liderem zespołu muzycznego (bierze udział w koncertach jako artysta wykonawca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i dobiera do grania koncertów muzyków, którzy pracują na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Za zrealizowane koncerty Zainteresowany otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium. Muzycy wystawiają rachunki Wnioskodawcy do umów z 50% kosztami uzyskania. Za zagrany koncert Wnioskodawca wystawia kontrahentom faktury VAT ze zwolnieniem z podatku VAT. Tak rozliczał działalność za 2011 rok.

W piśmie z dnia 5 czerwca 2012 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczone przez Zainteresowanego usługi są usługami kulturalnymi. Wnioskodawca każdorazowo bierze udział w koncertach jako artysta wykonawca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za zrealizowane koncerty Zainteresowany otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium. Stroną umów cywilnoprawnych z kontrahentami jest Wnioskodawca. W związku z powyższym zadał pytanie czy w dalszym ciągu, tzn. w 2012 roku, Wnioskodawca może za zagrany koncert wystawiać faktury VAT ze zwolnieniem z podatku VAT ...

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zatem warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy.

W skład grupy podmiotów uprawnionych do zwolnienia weszli indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Analizując możliwość zwolnienia świadczonych przez Wnioskodawcę usług na gruncie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) – do której odwołuje się ustawodawca w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę