Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pobierane przez Spółdzielnię wpłaty na fundusz remontowy w części dotyczącej lokali mieszkalnych korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, natomiast w części dotyczącej lokali użytkowych, w tym także udziału w garażu podziemnym, podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2012 roku nr ITPP2/443-1329/12/EB.

Sytuacja podatnika

Spółdzielnia pobiera opłaty na fundusz remontowy od swoich członków, właścicieli niebędących członkami oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych lub udział w wyodrębnionym lokalu niemieszkalnym - garażu podziemnym. Zgromadzone na funduszu środki finansowe przeznaczane są na pokrycie kosztów remontów i konserwacji nieruchomości i urządzeń wspólnych, nie zaś poszczególnych lokali. Podstawą uiszczania opłat są miesięczne faktury VAT wystawiane przez Spółdzielnię na rzecz zobowiązanych, obejmujące opłaty eksploatacyjne oraz wpłaty na ww. fundusz, w części dotyczącej przysługującego danej osobie lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w tym także ułamkowego prawa współwłasności w wielostanowiskowym garażu podziemnym.

W związku z powyższym Spółdzielnia zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy faktury wystawiane na poszczególnych zobowiązanych (tj. członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, użytkowych lub udziału w samodzielnym lokalu niemieszkalnym - garażu podziemnym), w części dotyczącej odpisów na fundusz remontowy, winny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Jednocześnie w myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jednoznacznie wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług odnosi się do czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych, a także osób niebędących członkami spółdzielni. Muszą być oni właścicielami lokali mieszkalnych lub musi im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Rodzaje opłat wymienione w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczą wszelkich opłat. Jednakże przepisy art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy oraz § 13 ust. 1 pkt 16 cyt. wyżej rozporządzenia, wyraźnie wskazują na właści...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę