Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Uzyskujemy dochody z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania wyznaczonych w pasie dróg publicznych oraz w miejscach znajdujących się na parkingach zlokalizowanych poza pasem tych dróg. Czy opłaty te podlegają opodatkowaniu VAT?

 

ODPOWIEDŹ

Czynność zamiany gruntów budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast zamiana gruntów nie przeznaczonych pod zabudowę nie podlega opodatkowaniu.

UZASADNIENIE

Czynności wykonywane przez gminy, a w szczególności związane z obrotem nieruchomościami i prawami związanymi z nimi, podlegają przepisom o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższe wyłączenie nie będzie miało zastosowania w Państwa przypadku, ponieważ zamiana gruntów stanowi czynność będącą przedmiotem umowy cywilnoprawnej (w przypadku gruntów zawartej w formie aktu notarialnego).

Zadane przez Państwa pytanie nie precyzuje, czy dokonują Państwo zamiany gruntów budowlanych czy też nie, co ma istotne znaczenie w podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast z a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę