Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PKWiU 2008

20 marca 2013

PKWiU 2008 Sekcja C - Produkty przetwórstwa przemysłowego - Dział 20 - Chemikalia i wyroby chemiczne, włączając biometanol, bioetanol i estry kwasów tłuszczowych dla celów napędowych

181

Sekcja C, dział 20 obejmuje:

 • gazy techniczne,

 • barwniki i pigmenty,

 • pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,

 • pozostałe podstawowe chemikalia organiczne,

 • nawozy i związki azotowe,

 • tworzywa sztuczne w formach podstawowych,

 • kauczuk syntetyczny w formach podstawowych,

 • pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne,

 • farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające,

 • mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe,

 • pozostałe wyroby chemiczne,

 • włókna chemiczne.

Dział 20

CHEMIKALIA I WYROBY CHEMICZNE

20.1

CHEMIKALIA PODSTAWOWE, NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE, TWORZYWA SZTUCZNE

I KAUCZUK SYNTETYCZNY W FORMACH PODSTAWOWYCH

20.11

GAZY TECHNICZNE

20.11.1

Gazy techniczne

20.11.11

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

20.11.11.0

Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

2804 10 00

2804 21 00

2804 29

2804 30 00

2804 40 00

20.11.12

Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami

20.11.12.0

Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami

2811 21 00

2811 29 10

2811 29 30

2811 29 90

20.11.13

Powietrze ciekłe i sprężone

20.11.13.0

Powietrze ciekłe i sprężone

2853 00 30

20.11.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.11.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.11.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych

20.12

BARWNIKI I PIGMENTY

20.12.1

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki metali

20.12.11

Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu

20.12.11.0

Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu

2817 00 00

2823 00 00

20.12.12

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi

20.12.12.0

Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi

2819 10 00

2819 90

2820

2824

2825 50 00

20.12.19

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali

20.12.19.0

Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali

2821

2822 00 00

2825

(z wył. 2825 10 00

 2825 50 00)

20.12.2

Ekstrakty garbarskie lub barwiące; garbniki i ich pochodne; środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.12.21

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie

20.12.21.0

Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe

i preparaty wytworzone na ich bazie

3204

3205 00 00

20.12.22

Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

20.12.22.0

Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry

i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

3201

3203 00

20.12.23

Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

20.12.23.0

Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego

3202

20.12.24

Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory

20.12.24.0

Środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne

w rodzaju stosowanych jako luminofory

3206

20.12.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.12.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.12.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów

20.13

POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA NIEORGANICZNE

20.13.1

Uran wzbogacony i pluton; uran zubożony i tor; pozostałe pierwiastki radioaktywne

20.13.11

Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki

20.13.11.0

Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki

2844 20

20.13.12

Uran zubożony i tor oraz ich związki

20.13.12.0

Uran zubożony i tor oraz ich związki

2844 30

20.13.13

Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki

20.13.13.0

Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki

2844 40

20.13.14

Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych

20.13.14.0

Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych

8401 30 00

20.13.2

Pierwiastki chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy i związki nieorganiczne

20.13.21

Niemetale (metaloidy)

20.13.21.0

Niemetale (metaloidy)

2801

2802 00 00

2803 00

2804 50

2804 61 00

2804 69 00

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

20.13.22

Związki halogenów i siarki z niemetalami

20.13.22.0

Związki halogenów i siarki z niemetalami

2812

2813

20.13.23

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć

20.13.23.0

Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand

i itr; rtęć

2805

20.13.24

Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu

i ditlenek siarki

20.13.24.0

Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki

2806

2807 00

2809

2810 00

2811 11 00

2811 19

2811 22 00

2811 29 05

20.13.25

Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

20.13.25.0

Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne

2815

2816

2818 30 00

2825 10 00

20.13.3

Związki fluorowców z metalami; podchloryny, chlorany i nadchlorany

20.13.31

Związki fluorowców z metalami

20.13.31.0

Związki fluorowców z metalami

2826

2827

(z wył. 2827 10 00)

20.13.32

Podchloryny, chlorany i nadchlorany

20.13.32.0

Podchloryny, chlorany i nadchlorany

2828

2829

20.13.4

Siarczki, siarczyny i siarczany; azotany, fosforany i węglany

20.13.41

Siarczki, siarczyny i siarczany

20.13.41.0

Siarczki, siarczyny i siarczany

2830

2831

2832

2833

20.13.42

Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu

20.13.42.0

Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany,

z wyłączeniem azotanu potasu

2834 29

2835

20.13.43

Węglany

20.13.43.0

Węglany

2836

20.13.5

Sole pozostałych metali

20.13.51

Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych

20.13.51.0

Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych

2841

2843

20.13.52

Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych

20.13.52.0

Związki nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty inne niż amalgamaty metali szlachetnych

2852 00 00

2853 00 10

2853 00 50

2853 00 90

20.13.6

Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.13.61

Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)

20.13.61.0

Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru)

2845

20.13.62

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych

20.13.62.0

Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych

2837

2839

2840

2842

20.13.63

Nadtlenek wodoru

20.13.63.0

Nadtlenek wodoru

2847 00 00

20.13.64

Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki

20.13.64.0

Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki

2848 00 00

2849

2850 00

20.13.65

Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu

20.13.65.0

Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu

2846

20.13.66

Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej

20.13.66.0

Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej

2503 00 90

20.13.67

Piryty żelazowe wyprażone

20.13.67.0

Piryty żelazowe wyprażone

2601 20 00

20.13.68

Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione

20.13.68.0

Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione

7104 10 00

7104 20 00

20.13.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.13.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.13.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.14

POZOSTAŁE PODSTAWOWE CHEMIKALIA ORGANICZNE

20.14.1

Węglowodory i ich pochodne

20.14.11

Węglowodory alifatyczne

20.14.11.0

Węglowodory alifatyczne

2901

20.14.12

Węglowodory cykliczne

20.14.12.0

Węglowodory cykliczne

2902

20.14.13

Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych

20.14.13.0

Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych

2903 11 00

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19

2903 21 00

2903 22 00

2903 23 00

2903 29 00

20.14.14

Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane

20.14.14.0

Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane

2904

20.14.19

Pozostałe pochodne węglowodorów

20.14.19.0

Pozostałe pochodne węglowodorów

2903 31 00

2903 39

2903 41 00

2903 42 00

2903 43 00

2903 44

2903 45

2903 46

2903 47 00

2903 49

2903 51 00

2903 52 00

2903 59

2903 61 00

2903 62 00

2903 69

20.14.2

Alkohole, fenole, fenyloalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; alkohole tłuszczowe przemysłowe

20.14.21

Alkohole tłuszczowe przemysłowe

20.14.21.0

Alkohole tłuszczowe przemysłowe

3823 70 00

20.14.22

Alkohole monowodorotlenowe

20.14.22.1

Biometanol (włączając dla celów napędowych), z wyłączeniem zawartego

w bioeterach

2905 11 00*

20.14.22.9

Pozostałe alkohole monowodorotlenowe

2905 11 00*

2905 12 00

2905 13 00

2905 14

2905 16

2905 17 00

2905 19 00

2905 22

2905 29

20.14.23

Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne

20.14.23.0

Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne

2905 31 00

2905 32 00

2905 39

2905 41 00

2905 42 00

2905 43 00

2905 44

2905 45 00

2905 49

2905 51 00

2905 59

2906

20.14.24

Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli

20.14.24.0

Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli

2907

2908

20.14.3

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwasy karboksylowe i ich pochodne

20.14.31

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji

20.14.31.0

Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji

3823 11 00

3823 12 00

3823 13 00

3823 19

20.14.32

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne

20.14.32.0

Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne

2915

20.14.33

Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne

20.14.33.0

Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne

2916

2917 11 00

2917 12

2917 13

2917 14 00

2917 19

2917 20 00

20.14.34

Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli

20.14.34.0

Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli

2917 32 00

2917 33 00

2917 34

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39

2918 11 00

2918 12 00

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 18 00

2918 19 30

2918 19 40

2918 19 85

2918 29

2918 30 00

2918 91 00

2918 99

20.14.4

Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną

20.14.41

Związki z aminową grupą funkcyjną

20.14.41.0

Związki z aminową grupą funkcyjną

2921

20.14.42

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego

20.14.42.0

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego

2922

(z wył. 2922 41 00,

 2922 42 00)

20.14.43

Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne

20.14.43.0

Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną;

ich pochodne

2924 21

2925

2926

20.14.44

Związki z inną azotową grupą funkcyjną

20.14.44.0

Związki z inną azotową grupą funkcyjną

2927 00 00

2928 00

2929

20.14.5

Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne;

związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.14.51

Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

20.14.51.0

Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne

2930

2931

20.14.52

Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole

20.14.52.0

Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe

i ich sole

2932

(z wył. 2932 29)

2933 29

2933 31 00

2933 32 00

2933 33 00

2933 39

2933 41

2933 49

2933 61 00

2933 71 00

2933 72 00

2933 79 00

2933 91

2933 99

2934 10 00

2934 20

2934 91 00

2934 99

20.14.53

Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

20.14.53.0

Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych

(z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne

2919

2920

20.14.6

Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale; pozostałe związki organiczne

20.14.61

Związki z aldehydową grupą funkcyjną

20.14.61.0

Związki z aldehydową grupą funkcyjną

2912

2913 00 00

20.14.62

Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną

20.14.62.0

Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną

2914

20.14.63

Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne

20.14.63.1

Etery zawierające biometanol lub bioetanol

2909 11 00*

20.14.63.2

Etery pozostałe, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale

i ich pochodne

2909 *

2910

2911 00 00

20.14.64

Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.14.64.0

Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

2942 00 00

3507

20.14.7

Różne organiczne chemikalia podstawowe

20.14.71

Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych

20.14.71.0

Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych

3802 90 00

3803 00

3805

3806

3807 00

20.14.72

Węgiel drzewny

20.14.72.0

Węgiel drzewny

4402

20.14.73

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty

20.14.73.0

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty

2707

20.14.74

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.

20.14.74.0

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu => 80% obj.

2207 10 00

20.14.75

Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy

20.14.75.1

Bioetanol (włączając do celów napędowych), z wyłączeniem zawartego

w bioeterach

2207 20 00*

20.14.75.9

Pozostały alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe

o dowolnej mocy

2207 20 00*

20.14.8

Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego

20.14.80

Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego

20.14.80.0

Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego

3804 00

20.14.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

20.14.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

20.14.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

20.15

NAWOZY I ZWIĄZKI AZOTOWE

20.15.1

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak

20.15.10

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak

20.15.10.0

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak

2808 00 00

2814

20.15.2

Chlorek amonu; azotyny

20.15.20

Chlorek amonu; azotyny

20.15.20.0

Chlorek amonu; azotyny

2827 10 00

2834 10 00

20.15.3

Nawozy azotowe mineralne

20.15.31

Mocznik

20.15.31.0

Mocznik

3102 10

20.15.32

Siarczan amonu

20.15.32.0

Siarczan amonu

3102 21 00

20.15.33

Azotan amonu

20.15.33.0

Azotan amonu

3102 30

20.15.34

Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

20.15.34.0

Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu

3102 60 00

20.15.35

Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami

20.15.35.0

Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami

3102 40

20.15.39

Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny

20.15.39.0

Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny

3102 29 00

3102 80 00

3102 90 00

20.15.4

Nawozy fosforowe mineralne

20.15.41

Superfosfaty

20.15.41.0

Superfosfaty

3103 10

20.15.49

Pozostałe nawozy fosforowe

20.15.49.0

Pozostałe nawozy fosforowe

3103 90 00

20.15.5

Nawozy potasowe mineralne

20.15.51

Chlorek potasu

20.15.51.0

Chlorek potasu

3104 20

20.15.52

Siarczan potasu

20.15.52.0

Siarczan potasu

3104 30 00

20.15.59

Pozostałe nawozy potasowe

20.15.59.0

Pozostałe nawozy potasowe

3104 90 00

20.15.6

Azotan sodu

20.15.60

Azotan sodu

20.15.60.0

Azotan sodu

3102 50

20.15.7

Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.15.71

Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

20.15.71.0

Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas

3105 20

20.15.72

Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)

20.15.72.0

Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu)

3105 30 00

20.15.73

Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)

20.15.73.0

Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu)

3105 40 00

20.15.74

Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor

20.15.74.0

Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor

3105 51 00

3105 59 00

20.15.75

Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

20.15.75.0

Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

3105 60

20.15.76

Azotan potasu

20.15.76.0

Azotan potasu

2834 21 00

20.15.79

Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane

20.15.79.0

Nawozy mineralne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane

3105 10 00

3105 90

20.15.8

Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.15.80

Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

20.15.80.0

Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

3101 00 00

20.15.9

Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych

20.15.99

Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych

20.15.99.0

Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych

20.16

TWORZYWA SZTUCZNE W FORMACH PODSTAWOWYCH

20.16.1

Polimery etylenu w formach podstawowych

20.16.10

Polimery etylenu w formach podstawowych

20.16.10.0

Polimery etylenu w formach podstawowych

3901

20.16.2

Polimery styrenu w formach podstawowych

20.16.20

Polimery styrenu w formach podstawowych

20.16.20.0

Polimery styrenu w formach podstawowych

3903

20.16.3

Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

20.16.30

Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

20.16.30.0

Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych

3904

20.16.4

Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych

20.16.40

Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę