Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzący działalność gospodarczą – czy to osobiście, czy w formie przedsiębiorstwa czy wreszcie jako jednostka finansów publicznych – na którymś etapie prowadzonej działalności mogą znaleźć się w sytuacji, gdy wobec nich prowadzone jest postępowanie podatkowe. W niniejszym artykule przybliżymy Państwu, czego się spodziewać w trakcie takiego postępowania, jakie są jego etapy, jakie podatnicy mają prawa i obowiązki.

1. Zasady postępowań podatkowych

Prawa i obowiązki uczestników postępowania podatkowego oraz zasady, jakimi organy podatkowe muszą się kierować od wszczęcia postępowania po wydanie decyzji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (dalej: o.p., Ordynacja). Zasady postępowania podatkowego to katalog podstawowych ogólnych zasad mających zastosowanie w postępowaniu podatkowymi, uregulowanych w przepisach art. 120- 129 Ordynacji.  

1.1. Zasada praworządności

Zasada ta oznacza, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa, tzn. że organ podatkowy ma prawo i obowiązek stosować wszelkie przepisy, na podstawie których dokonuje merytorycznych rozstrzygnięć. Tym samym podstawą rozstrzygnięć nie mogą być pisma, okólniki czy inne wytyczne niebędące przepisami prawa. Ważne jest również, aby stosowanie przepisu prawa materialnego było oceniane na chwilę zdarzenia dającego podstawę do określania praw czy obowiązków danego podmiotu.

1.2. Zasada zaufania do organów podatkowych

Jest to jedna z najlepiej znanych i najczęściej przywoływanych przez podatników zasad, a oznacza, że sposób prowadzenia postępowania podatkowego powinien budzić u podatnika przekonanie, że odnoszące się do niego działania są prawidłowe i odpowiadają prawu oraz że postępowanie prowadzone jest w sposób bezstronny. Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone starannie i poprawnie, z uwzględnieniem wnioskowanych dowodów, które mają istotny wpływ na merytoryczne rozpoznanie sprawy, a także w taki sposób, aby interes podatnika, jak i interes publiczny były traktowane równorzędnie. Jedną z instytucji mających zapewnić zachowanie tej zasady jest możliwość wyłączenia pracownika urzędu skarbowego z postępowania podatkowego, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do obiektywizmu pracownika organu. Wyłączenie pracownika może nastąpić z mocy samego prawa, jak i może dokonać go przełożony pracownika na jego wniosek, wniosek strony lub z urzędu.

1.3. Zasada informacji prawnej

Zasada ta zobowiązuje organy do udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to obowiązku udzielania porad prawnych, dostarczania teksów prawnych mających zastosowanie w danej sprawie, czy też zawiadamiania podatnika o zmianie reguł opodatkowania.

1.4. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organ może odstąpić od tej zasady jedynie w przypadku, gdy w po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź