Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI , PROCEDURY SZCZEGÓLNE (art. 113-138)

20 września 2012

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego

175

Świadczenie usług rzeczoznawstwa polegających na wykonywaniu wyceny nieruchomości na zlecenie, pozbawione znamion usług doradztwa, będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 września 2012 roku nr IPPP2/443-624/12-4/KOM

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości i uzyskała tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, który to zawód może wykonywać od chwili wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Jednocześnie Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą jako drobny przedsiębiorca, która to działalność jest zwolniona od podatku VAT. Działalność jako rzeczoznawca majątkowy zamierza rozpocząć w chwili uzyskania pierwszego zlecenia na wycenę. Wnioskodawczyni nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług ani nie będzie prowadziła doradztwa w zakresie wykonywanej działalności rzeczoznawcy majątkowego. W poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy w przypadku rozpoczęcia działalności jako rzeczoznawca majątkowy, polegającej na określaniu wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością jest zobowiązana być podatnikiem podatku VAT, czy też korzysta z tego zwolnienia do chwili osiągnięcia wartości sprzedaży 150.000 zł.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ww. ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Na podstawie delegacji zawartej art. 113 ust. 14 ww. ustawy, Minister Finansów w § 27 rozporządzenia w sprawie zwrotu po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę