Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

29 maja 2012

Przekroczenie limitu obrotów a zwolnienie z obowiązku instalacji kasy

163

Od 2 marca 2012 roku prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni. Usługi te świadczę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapłata za wykonane usługi nie zawsze następuje na rachunek bankowy. Nie jestem podatnikiem podatku VAT, nie prowadzę ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Każde świadczenie usługi dokumentuję rachunkiem. Przewiduję, że w drugim półroczu 2012 roku przekroczę kwotę obrotu w wysokości 20 tys. zł. Czy po przekroczeniu tej kwoty mogę nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej?

 

ODPOWIEDŹ

TAK, mimo przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł można korzystać nadal ze zwolnienia z obowiązku rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas rejestrujących, do dnia przekroczenia limitu 50 operacji świadczenia usług i liczby 19 odbiorców tych usług.

UZASADNIENIE

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika usług.

W § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostały przewidziane dwojakiego rodzaju zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, a mianowicie: zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do treści § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia, podatnicy rozpoczynający sprzedaż w 2012 roku mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w danym roku kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem podmiotowym.

Jednocześnie, w myśl § 2 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 roku sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – w pozycji 34 wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę