Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA

30 stycznia 2013

Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z o.o. a NIP

119

Czy w przypadku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności następuje sukcesja NIP?

ODPOWIEDŹ

Nie, w przypadku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, nie ma miejsca sukcesja NIP. W miejsce dotychczasowej jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powstaje nowy podmiot, będący wprawdzie następcą prawnym tej jednostki, jednakże nie spełniający wymogów ustawowych uzasadniających sukcesję tego numeru. Jedynie w wypadku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy albo przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę ma miejsce wyjątek od zasady, że dla powstania obowiązku (i uprawnienia) do posługiwania się określonym NIP potrzebne jest wydanie decyzji o jego nadaniu. W innych przypadkach ustanie bytu prawnego podatnika powoduje, że decyzja o nadaniu NIP wygasa z mocy prawa.

UZASADNIENIE

W obowiązującym stanie prawnym sukcesję numeru identyfikacji podatkowej regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników (zwanej dalej “ ustawą o NIP”). Zgodnie z art.12 ust.1 wyżej wymienionej ustawy, numer identyfikacji podatkowej nadany podatnikowi (funkcjonującemu w skonkretyzowanej formie organizacyjno-prawnej) nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem enumeratywnie wskazanych przypadków, tj.:

• przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;

• przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Wskazane wyżej przypadki stanowią jednoznac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę