Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik VAT został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT bo nie składał deklaracji. Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby urząd przywrócił podatnikowi status czynnego podatnika VAT? Gdy nastąpiła odmowa o przywrócenie do rejestru VAT, to jakie dokumenty trzeba złożyć żeby podatnik został przywrócony do rejestru czynnych? Czy trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne po upływie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie do rejestru VAT?

Odpowiedź
Jeżeli podatnik został wykreślony z rejestru VAT ponieważ nie składał deklaracji, to aby urząd przywrócił jemu status czynnego podatnika VAT, jest on obowiązany w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru, złożyć wszystkie zaległe deklaracje wraz z wnioskiem o przywrócenie do rejestru. Jeżeli ze złożonych deklaracji wynikła zaległość, to podatnik jest również obowiązany zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.
Jeżeli urząd odmówi podatnikowi przywrócenia do rejestru VAT bądź upłynie termin do złożenia wniosku o przywrócenie, podatnik musi złożyć ponownie zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i we wniosku o przywrócenie do rejestru czynnych podatników VAT musi udowodnić, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą bez zamiaru podejmowania działań zmierzających do wyłudzeń podatkowych. Ciężar udowodnienia prowadzenia działalności gospodarczej w sposób prawidłowy spoczywa na podatniku. Ze złożonych w urzędzie dokumentów musi wynikać, że działalność nie jest pozorna i że podatnik prowadzi realną, faktyczną, działalność gospodarczą. 

Uzasadnienie
Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą obowiązane są przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.
Naczelnik US po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Naczelnik nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:

 1. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
 2. podmiot ten nie istnieje, lub
 3. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
 4. podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub
 5. z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub
 6. wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.
Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

 1. podatnik nie istnieje lub
 2. mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
 3. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub
 4. podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub
 5. posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub
 6. wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik V...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.