Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU

27 sierpnia 2019

NR 93 (Wrzesień 2019)

Sprzedaż rozpoczętej budowy wielorodzinnego domu mieszkalnego a stawka VAT

463

Prowadzę działalność deweloperską. Na swoim gruncie rozpocząłem budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budowa budynku stanęła na wybudowaniu piwnic i garaży. Obecnie chcę sprzedać rozpoczętą budowę firmie, która będzie kontynuowała budowę. Czy mogę zastosować 8% stawkę VAT przy sprzedaży tej budowy?

Odpowiedź

W związku z tym, że niedokończony budynek nie stanowi budynku, budowli ani ich części, sprzedaż takiej nieruchomości należy zakwalifikować jako grunt z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Zatem, sprzedaż takiej nieruchomości należy opodatkować stawką 23 %.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez dostawę towarów  rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dostawa towarów obejmuje więc wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.
Podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%. Przy czym, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Zatem,  dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%. 
Zauważyć należy, że do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym także stosuje się 8% stawkę podatku.
Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.
Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Niemniej, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym  nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;  
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. 

Podkreślić trzeba, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, 8% stawkę podatku stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.
Zatem, prawo do zastosowania obniżonej 8% stawki podatku VAT istnieje wówczas, gdy inwestycja będzie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.
Dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.
Zgodnie zatem z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.
Z kolei, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zwolnienie od podatku, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlany. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp.
Definicja pojęć budynku, budowli zawarta jest także w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 2 przez budynek należy rozumieć tak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę