Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Stawka VAT przy organizacji nauki pływania dla uczniów

183

Usługi organizowania nauki pływania dla uczniów świadczone przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz jednostki budżetowej lub samorządowej, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-1297/11-5/SJ z 19 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest zakładem budżetowym Gminy. Działa na podstawie statutu. W zakresie swoich zadań Ośrodek wśród usług sportowych i rekreacyjnych świadczy m.in. usługi organizacji nauki pływania dla uczniów (obowiązkowy przedmiot w ramach zajęć wychowania fizycznego dla klas III) w grupach zorganizowanych. Są to usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazialnym i wyższym świadczone przez zatrudnionego pracownika na stanowisku ratownik-instruktor posiadającego uprawnienia instruktora reakcji ruchowej o specjalności pływanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W związku z powyższym zadano pytanie jaką stawkę VAT należy zastosować przy wystawianiu faktur za prowadzenie wyżej opisanej działalności – 8%, czy zwolnienie od podatku VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa działalność winna być zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów usług, ponieważ usługa ta świadczona jest przez ośrodek (tj. pracownicy ośrodka posiadający uprawnienia do prowadzenie zajęć nauki pływania w ramach wykonywania swoich dodatkowych obowiązków służbowych – zatrudnieni są w pełnym wymiarze na stanowisku ratownik-instruktor, prowadzili w roku szkolnym 2010/2011 i będą prowadzić w roku szkolnym 2011/2012 zajęcia lekcyjne w ramach wychowania fizycznego – jako zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych). Zajęcia te finansowane są w całości ze środków publicznych na zlecenie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, działającego przy Urzędzie Miasta i Gminy.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone m.in. przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Ze złożonego wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca spełniał warunki zawarte w powyższym przepisie (tj. aby był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania), a zatem należy rozważyć, które z przepisów ustawy o podatku VAT miałyby zastosowanie do świad...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę