Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

12 września 2011

Stawka VAT przy refakturowaniu usługi udokumentowanej fakturą VAT marża

0 535

Nasza spółka, podatnik podatku od towarów i usług z siedzibą w Polsce, nabyła usługę turystyczną udokumentowaną fakturą VAT marża. Obecnie częścią kosztów chcemy obciążyć naszego kontrahenta. Jaki dokument powinniśmy wystawić i jaką zastosować stawkę podatku?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Obciążając kontrahenta kosztami usługi turystycznej powinniście Państwo wystawić fakturę VAT marża. W związku z tym, że, jak zakładam, nie naliczacie Państwo przy refakturowaniu swojej marży, nie musicie Państwo opodatkowywać tej usługi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.8 ust.2a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podatnik, działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Z treści przytoczonego powyżej przepisu wynika, że w momencie refakturowania części kosztów poniesionych w związku z zakupem usługi turystycznej, Państwa spółka jest traktowana jak podmiot świadczący tę usługę.

Zgodnie z art.119 ust.1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art.119 ust.3 ustawy przepis ust.1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

1) działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

2) przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Zgodnie z art.119 ust.10 ustawy podatnik, o którym mowa powyżej, w wystawionych przez siebie fakturach nie wykazuje kwot podatku.

W tym miejscu należy zauważyć, że przepis dotyczący szczególnych zasad opodatkowania usług turystyki stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługi, a więc turystą w rozumieniu tej regulacji może być zarówno osoba fizyczna jak i inna firma.

W wyroku z dnia 13 października 2005 roku w sprawie C-200/04 Finanzamt Heidelberg przeciwko ISt Internationale Sprach- und Studienreisen GmbH Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że specjalny system dotyczący opodatkowania biur podróży i organizatorów wycieczek turystycznych dotyczy również podmiotu gospodarczego, który nie jest biurem podróży, ani organizatorem wycieczek turystycznych w ogólnym znaczeniu tych pojęć, lecz dokonuje takich samych czynności w ramach innej działalności. Również polska ustawa o podatku od towarów i usług nie nakłada żadnych dodatkowych, poza wymienionymi w art.119 ust.3, warunków, które musi spełniać podmiot stosujący szczególną procedurę dotyczącą świadczenia usług turystyki.

W związku z tym, w celu refakturowania części kosztów usługi turystycznej powinniście Państwo wystawić fakturę VAT marża. Szczegółowy zakres danych, które ma zawierać faktura VAT marża został określony w §5 ust.1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź