Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

5 października 2011

Stawka VAT przy refakturze usług dotyczących najmu pomieszczeń

171

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturowaniu usług dotyczących wynajmu pomieszczeń? Faktura za czynsz najmu wystawiana jest na początku miesiąca, a na koniec miesiąca wystawiana jest faktura za media na rzecz najemców.

ODPOWIEDŹ

Czynsz najmu podlega opodatkowaniu stawką 23% w przypadku najmu lokalu użytkowego lub podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług w przypadku najmu lokali o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z najnowszymi interpretacjami organów podatkowych, w przypadku refakturowania opłat za media należy zastosować stawkę podatku właściwą dla usługi najmu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Powyższy przepis wszedł wprawdzie w życie 1 kwietnia bieżącego roku, wcześniej posiadał on jednak swój odpowiednik w art. 28 Dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że przeniesienie ciężaru kosztów powinno być traktowane jako świadczenie usług w tym samym zakresie. Na świadczącym usługę spoczywa zatem obowiązek prawidłowego określenia stawki podatku od towarów i usług w stosunku do danej czynności.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Wynajem nieruchomości lub części nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe nie został wymieniony w żadnym z katalogów dotyczących preferencyjnych stawek podatku, podlega więc opodatkowaniu podstawową stawką VAT 23%.

Jeżeli chodzi natomiast o refakturowanie opłat za media dostarczane najemcom, to przez długie lata utarła się praktyka, potwierdzana również przez organy podatkowe, zgodnie z którą przy refakturowaniu tych kosztów stosowana była stawka właściwa dla danej usługi, najczęściej przyjmowana wprost z faktur wystawianych przez dostawców mediów.

W ostatnim czasie wydanych zostało jednak kilka interpretacji, w których działający z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektorzy Izb Skarbowych wypowiedzieli się, że do dostaw mediów najemcom należy zastosować stawkę VAT właściwą dla usługi najmu. Taką opinię można znaleźć na przykła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę