Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

3 października 2012

Świadczenie usług przygotowania do egzaminu maturalnego a zwolnienie z podatku VAT

174

Świadczenie usług polegających na przygotowaniu do egzaminu maturalnego będzie podlegało zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit.a ustawy o podatku od towarów i usług.

 Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 25 maja 2012 roku o sygnaturze I SA/Łd 432/12.

Sytuacja podatnika

Spółka w ramach prowadzonej działalności prowadzi niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych na prawach szkół publicznych. Usługi przygotowania do egzaminu maturalnego będą świadczone w ramach działalności Szkoły, w imieniu której będzie działała Spółka jako organ prowadzący na podstawie umów o świadczenie usług przygotowania do egzaminu maturalnego zawieranych z podmiotami będącymi organami prowadzącymi szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy usługi przygotowania do egzaminu maturalnego świadczone w ramach działalności Szkoły, za którą będzie działała Spółka jako organ prowadzący w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług przewidzianemu w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem spółki, odpowiedź na zadane przez nią pytanie jest twierdząca.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, w wyniku czego została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Spółki, uznając iż Dyrektor Izby Skarbowej dokonał nieprawidłowej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku określonych przez Spółkę usług przygotowania do egzaminu maturalnego uznając, iż opisana we wniosku usługa, którą zamierza świadczyć Spółka, nie byłaby usługą podstawową w zakresie kształcenia ale usługą o innym charakterze.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Według art. 43 ust. 17 zwolnienia, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 26 nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej,

  • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Natomiast według art. 43 ust. 17a zwolnienia, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 26 mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty ś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę