Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

18 grudnia 2012

Świadczenie usług szkoleniowych przez osobę fizyczną a zwolnienie w VAT

160

Świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty, usługi szkoleniowe objęte wpisem do ewidencji na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty, podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 12 października 2012 roku nr IPTPP1/443-553/12-6/MG.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną o charakterze szkoły publicznej, która prowadzona jest na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – prowadzonych zgodnie z wytycznymi ustawy o systemie oświaty, oraz posiada pozytywną opinię kuratorium oświaty. Szkoła jest jednostką finansowaną przez organ prowadzący, w oparciu o następujące źródła przychodów: dotacje od jednostek samorządu terytorialnego udzielane na podstawie ustawy o finansach publicznych, opłaty od słuchaczy, dotacje sponsorów oraz darowizny. Jednocześnie organ założycielski, będzie świadczyć od dnia 1 września 2012 roku odpłatne usługi edukacyjne dla innych szkół niepublicznych o charakterze szkół publicznych, polegające na prowadzeniu zajęć szkolnych z różnych przedmiotów objętych programem nauczania dla danego rodzaju szkoły i kierunku nauczania, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczanie odbywać się będzie zarówno z przedmiotów ogólnych – licea ogólnokształcące, uzupełniające licea ogólnokształcące jak i szkół policealnych prowadzących kształcenie o charakterze zawodowym. Wynagrodzenie za usługę edukacyjną będzie finansowane w całości z otrzymanej przez szkołę dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Usługi świadczone na rzecz innej szkoły są świadczone przez Podatnika jako jednostkę objętą systemem oświaty.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wynagrodzenie za usługę edukacyjną polegającą na odpłatnym prowadzeniu zajęć szkolnych przewidzianych w programie nauczania dla danego typu szkoły świadczoną przez podmiot prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej działający na podstawie ustawy o systemie oświaty na rzecz innej szkoły o takich samych uprawnieniach, która otrzymuje dotację edukacyjną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przeznaczoną na zapłatę za ww. usługę edukacyjną jest zwolnione z podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Powyższy przepis ma jednak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę