Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 lutego 2013

Termin wystawienia faktury do sprzedaży udokumentowanej paragonem

161

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży artykułów przemysłowych oraz wyrobów z metali szlachetnych. Nabywcami towarów jubilerskich są m.in. obywatele Białorusi nieprowadzący działalności gospodarczej, którzy żądają też udokumentowania nabycia towarów dodatkowo fakturami VAT. Często zdarza się tak, iż wyżej wymieni nabywcy proszą o wystawienie faktury VAT po upływie dwóch lub trzech miesięcy od miesiąca w którym te towary zostały nabyte a fakt sprzedaży został zaewidencjonowany na kasie fiskalnej. Czy mam prawo wystawić taką fakturę nie powodując powstania nowego obowiązku podatkowego?

ODPOWIEDŹ

Tak, choć po upływie 3 miesięcy od dokonania sprzedaży nie ma już obowiązku wystawienia faktury i jej wystawienie zależy od Pana decyzji.  

UZASADNIENIE

W myśl art.87 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Stosownie do art.87 §3 ww. ustawy, podatnicy wymienieni w §1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Natomiast zgodnie z zapisem art.87 §4 Ordynacji podatkowej, podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Na gruncie podatku od towarów i usług, obowiązek wystawienia faktury wynika z art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, gdzie stwierdzono, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a,2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast zgodnie z art.106 ust.4 ustawy o VAT, podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (tzw. rozporządzeniu fakturowym). Z treści §7 ust.1 powołanego rozporządzenia wynika, że w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Natomiast, jak wynika z §9 ust.1 rozporządzenia, fakturę co do zasady wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jednym z podstawowych obowiązków podatników podatku od towarów i usług jest prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie sprzedaży. Powołane wyżej przepisy wskazują, iż faktura VAT jest podstawowym dokumentem jaki, nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, obowiązany jest wystawić zarejestrowany i czynny podatnik VAT. Powołany przepis § 9 ust. 1 rozporządzenia, określający termin, w którym należy wystawić fakturę VAT, ma charakter instrukcyjny. Wyznaczenie w nim 7-dniowego terminu na wystawienie faktury, licząc od dnia wydania towaru, jest ściśle związane z zasadami ustalania momentu powstania obowi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę