Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

21 stycznia 2013

Tworzenie programów nauczania i pakietów edukacyjnych a stawka VAT

170

Usługi polegające na stworzeniu programów nauczania i pakietów edukacyjnych będą podlegały opodatkowaniu stawką 23%.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2012 roku nr ITPP2/443-968/12/EK.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która podpisała umowę o świadczenie usług polegających na stworzeniu programów nauczania i pakietów edukacyjnych dla uczniów zasadniczej szkoły elektrycznej. Stroną zamawiającą jest jednostka objęta systemem oświaty. Spółka będąca podatnikiem VAT czynnym nie jest jednostką edukacyjną, świadczy jedynie usługę pośrednio związaną z usługami edukacyjnymi, mającą na celu stworzenie nowych programów nauczania obejmujących wiedzę praktyczną i technologiczną związaną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Spółka nie jest bezpośrednim beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego będzie finansowany ten projekt.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy może do świadczonej usługi stworzenia programów nauczania i pakietów edukacyjnych zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lub pkt 29, czy jednak powinna opodatkować podstawową stawką podatku VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  • jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

  • uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Jednocześnie stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

  • prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

  • świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

  • finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Według regulacji ust. 17 ww. artykułu, zwolnienia, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  • nie są one n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę