Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Usługi pomocy drogowej a zwolnienie w VAT

161

Usługi assistance, świadczone przez przedsiębiorstwo ubezpieczonym na zlecenie zakładu ubezpieczeń, nie korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku o sygnaturze I SA/Po 559/11 z 1 grudnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Przedsiębiorstwo świadczące usługi kompleksowej pomocy drogowej (tzw. usługi assistance) zwróciło się do Dyrektora Izby Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia tych usług. Przedsiębiorstwo to, w ramach swojej działalności, nawiązało bliską współpracę z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi (zakładami ubezpieczeń), które w zamian za zapłatę składki oferują klientom (ubezpieczonym) usługi obejmujące zapewnienie pomocy w przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek wypadku, awarii lub innego zdarzenia losowego.

Rolą przedsiębiorstwa w ramach tej współpracy jest zapewnienie ubezpieczonym usług pomocy drogowej w razie wystąpienia zdarzenia wymienionego w umowie ubezpieczenia zawartej przez zakład ubezpieczeń z klientem. Z perspektywy klienta, opisana powyżej relacja pomiędzy nim a zakładem ubezpieczeń stanowi jedną usługę, tj. klient na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową zapewniającą wyżej wymienione świadczenia pomocy drogowej w przypadku unieruchomienia pojazdu, przy czym wykonanie tych świadczeń zakład ubezpieczeń zleca przedsiębiorstwu. Świadczenia przedsiębiorstwa (usługi assistance) są w tym przypadku wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Szczegółowe zasady świadczenia usług assistance przez wnioskodawcę są uregulowane w umowach wykonawczych zawartych przez niego z zakładami ubezpieczeń.

Przedsiębiorstwo stało na stanowisku, że świadczone przez nie usługi aissistance są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku, jako element zwolnionej od VAT usługi ubezpieczeniowej wykonywanej przez zakłady ubezpieczeń (jako, że zakłady ubezpieczeń zlecają spółce wykonanie części świadczeń składających się na usługę ubezpieczeniową), stanowiący jednocześnie odrębną od tych usług całość (tj. kompleksową usługę pomocy drogowej, która może funkcjonować na rynku także «w oderwaniu» od usługi ubezpieczeniowej) i będący właściwym oraz niezbędnym do świadczenia usługi ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń (stanowią one bowiem wykonanie zobowiązania zakładu ubezpieczeń wynikającego z umowy ubezpieczenia, tj. zapewnienie pomocy drogowej w sytuacji realizacji zdarzenia określonego w tej umowie).

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, w rezultacie czego sprawa stała się przedmiotem sporu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

WSA zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego, odmawiającym przedsiębiorstwu prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych usług assistance....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę