Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

19 września 2012

Usługi świadczone na rzecz związku piłkarskiego a opodatkowanie VAT

184

Związek piłkarski ma prawo do odliczenia podatku z faktur wystawianych przez trenerów, sędziów piłkarskich, członków sztabów medycznych, jeżeli czynności wykonywane przez te osoby można uznać za wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i służą one działalności opodatkowanej VAT.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1/443-596/12-2/Igo z 4 września 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się Związek, który jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. W ramach prowadzonej działalności statutowej Związek organizuje oraz nadzoruje rozgrywki piłki nożnej w Polsce, w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Związek odpowiada także za organizację oraz nadzór nad systemem szkoleń mających na celu rozwój trenerów, sędziów piłkarskich, członków sztabów medycznych, jak również innych osób należących do środowiska piłkarskiego w Polsce.Działalność Związku polega na organizacji oraz zapewnianiu odpowiednich warunków przygotowań dla piłkarskich kadr narodowych Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych. W tym celu Związek wybiera sztab szkoleniowy (trenerów, asystentów, osoby odpowiadające za odnowę biologiczną, skautów oraz inne osoby związane z organizacją oraz obsługą funkcjonowania kadr narodowych) oraz zapewnia odpowiednie warunki obozów treningowych oraz zgrupowań kadr narodowych. Związek zleca wykonanie poszczególnych czynności osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę w danym zakresie.Zlecane usługi mają bezpośredni wpływ na prowadzoną przez Związek działalność opodatkowaną VAT. Stanowią one niezbędne elementy organizowanych oraz nadzorowanych przez Związek rozgrywek piłkarskich, których specyfika wymaga aktywnego udziału osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe (np. sędziów oraz trenerów sportowych). Ich brak uniemożliwiłby realizację podstawowych zadań statutowych Związku, a w konsekwencji pozbawiłby Związek możliwości uzyskiwania np. wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy sportowe, ze sprzedaży praw reklamowych, praw do transmisji telewizyjnych itp. Również udział osób świadczących usługi eksperckie (np. konsultantów doradzających selekcjonerom kadr narodowych) ma wpływ na działalność opodatkowaną Związku. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne sztabu szkoleniowego (np. poprzez przeprowadzane szkolenia, dostarczane raporty dotyczące poszczególnych zawodników analizę gry drużyn przeciwnych itp.) znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach osiąganych przez drużyny narodowe, a w konsekwencji również w obrocie Związku osiąganym np. ze zbycia praw do transmisji telewizyjnych ze spotkań piłkarskich czy też wpływów od sponsorów za usługi reklamowe.Nabywane przez Związek usługi świadczone są przez wskazane osoby (sędziów, trenerów i inne osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu szeroko pojętej tematyki związanej z piłką nożną) w ramach wykonywanej przez nie działalności gospodarczej. Usługodawcy wystawiają faktury VAT, mają status czynnych podatników VAT i świadczenia na rzecz Związku wykonują w ramach działalności opodatkowanej.Większość usług świadczonych na rzecz Związku w ramach wykonywanej przez świadczeniodawców działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem licznych nakładów, które co do zasady, obciążają usługodawców. Dotyczy to, w szczególności:• kosztów badań lekarskich, specjalistycznej diety sportowej, odnowy biologicznej (w celu wykazania oraz utrzymania odpowiedniej sprawności fizycznej sędziów, niezbędnej do prowadzenia zawodów sportowych),• kosztów podróży oraz zakwaterowania (zawody sportowe, zgrupowania, szkolenia, wykłady, prelekcje itp. odbywają się w różnych lokalizacjach - krajowych oraz zagranicznych),• kosztów zakupu odpowiedniej odzieży sportowej, specjalistycznego sprzętu (np. koszty ponoszone przez sędziów na zakup systemu komunikacji głosowej).Ponadto, odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich z tytułu usług świadczonych na rzecz Związku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spoczywa na usługodawcach. Związek nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej wobec osób trzecich za działania bądź zaniechania sędziów, trenerów oraz ekspertów z dziedziny piłki nożnej świadczących usługi na rzecz Związku. W szczególności, to usługodawcy ponoszą pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez nich działalnością. W niektórych przypadkach, elementem wręcz koniecznym do zawarcia umowy zlecenia ze Związkiem, jest przedstawienie przez świadczeniodawcę opłaconej polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej.Związek zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma prawo do uwzględnienia w swoich rozliczeniach kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawianych przez sędziów, trenerów oraz inne osoby świadczące...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę