Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OCHRONA ZDROWIA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 marca 2012

Usługi terapii uzależnień a zwolnienie w VAT

195

Świadczenie usług leczenia uzależnień, detoksykacji, farmakoterapii przez prywatny ośrodek działający w formie spółki cywilnej może podlegać zwolnieniu od podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 stycznia 2012 roku nr IBPP4/443-1613/11/EJ.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi ośrodek leczenia uzależnień w zakresie detoksykacji, farmakoterapii (prowadzone przez lekarza psychiatrę) oraz usługi w zakresie uzależnień od narkotyków, leków, alkoholu (prowadzone przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień), który jest współzałożycielem spółki.

Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi prowadzone są przez osoby posiadające certyfikat specjalisty uzależnień. Poza ww. osobami zatrudniona jest osoba, która jest w trakcie robienia uprawnień specjalisty terapii uzależnień. Osoba ta nie prowadzi zajęć, jedynie asystuje w trakcie prowadzenia zajęć przez specjalistę – czego wymaga proces certyfikacji. Lekarz psychiatra nie jest zatrudniony na umowę o pracę, za wykonane usługi wystawia rachunek jako osoba prowadząca własną działalność w tym zakresie. Gwarancja ciągłości usług lekarza psychiatrii jest zawarta w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a lekarzem. Oprócz ww. osób Wnioskodawca nie zatrudnia innych lekarzy, lecz w razie potrzeby korzysta z miejscowych poradni.

W związku z tym, Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy świadczone usługi w zakresie terapii uzależnień są zwolnione przedmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązującego od 1 lipca 2011r. art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i uslug, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

• lekarza i lekarza dentysty,

• pielęgniarki i położnej,

• medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654).

• psychologa.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o działalności leczniczej, określenie osoba wykonująca zawód medyczny – oznacza osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 201...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę