Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

29 maja 2012

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów a prawo do zastosowania procedury VAT marża

134

Nabycie samochodów od kontrahentów z terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, będących podatnikami podatku od wartości dodanej, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, opodatkowane 23% stawką VAT. Wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania przy sprzedaży ww. samochodów szczególnej procedury określonej w art. 120 ust. 4 ustawy, tj. opodatkowania ich na zasadzie VAT - marża.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP2/443-836/11-6/JN z 30 marca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwrócił się podmiot, który zajmuje się zakupami samochodów używanych, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży '6Aako towar handlowy. Samochody te kupowane są na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej na podstawie faktury od firm, które zajmują się wykupem samochodów używanych poleasingowych i przeznaczają je do dalszej odsprzedaży. Na fakturach zakupu znajduje się zapis, że podatek VAT jest zwolniony (exempt).

Zwolnienia wykazane na fakturach zakupu nie są związane z korzystaniem ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców, odpowiadającego polskim przepisom art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie to związane jest z nabyciem przez dostawców samochodów poleasingowych, przy nabyciu których nie występował tamtejszy podatek VAT. Na fakturach zakupu nie ma informacji, że są to faktury VAT – marża.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy zakup takich samochodów kwalifikuje się jako nabycie wewnątrzwspólnotowe, a co za tym idzie czy podatek VAT należy rozliczyć w Polsce przy sprzedaży fakturą VAT z 23% podatkiem, czy też może on zastosować zwolnienie z podatku VAT, czyli nie będzie to nabycie wewnątrzwspólnotowe i sprzedaż takich samochodów opodatkowana będzie z zastosowaniem faktury VAT – marża.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przepis ust. 1 – na podstawie ust. 2 powołanego artykułu - stosuje się pod warunkiem, że:

1. nabywcą towarów jest:

• podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

• osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego w kontekście przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, organ podatkowy stwierdził, iż nabycie samochodów używanych od kontrahentów z krajów Unii Europejskiej wyczerpuje znamiona wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę