Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , NIERUCHOMOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

1 lutego 2013

Wniesienie nieruchomości aportem a prawo do odliczenia podatku naliczonego

181

Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wniesienie nieruchomości aportem w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę bądź w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2012 roku nr IPPP1/443-894/12-3/JL.  

Sytuacja podatnika

Spółka zamierza nabyć prawo wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z rozpoczętą na działce będącej przedmiotem tego prawa budową budynku biurowego od Podatnika VAT. Rozważane jest nabycie przez Spółkę Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego wniesionego przez Podatnika VAT na pokrycie kapitału Spółki. Wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w ramach aportu zostanie ustalona w oparciu o wartość rynkową Nieruchomości na dzień aportu (wartość brutto wraz z podatkiem VAT). Transakcja zostanie udokumentowana przez Podatnika VAT fakturą VAT. Na moment dokonania przedmiotowej transakcji, Spółka będzie podatnikiem podatku VAT. Po nabyciu Nieruchomości, Spółka ma zamiar dokończyć budowę i wykorzystywać Nieruchomość do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT w postaci odpłatnego świadczenia usług najmu lub w zależności od ofert z rynku Spółka może sprzedać całość lub część Nieruchomości. Ponieważ przedmiotem wkładu jest nieruchomość stanowiąca działkę, która została przeznaczona pod zabudowę wraz z dokonanymi na niej w trakcie budowy naniesieniami, Podatnik VAT zamierza zaklasyfikować opisaną transakcję jako dostawę podlegającą 23% VAT. Transakcja nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania VAT, w szczególności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 i 10a ustawy o VAT.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy będzie miała prawo do obniżenia należnego podatku VAT o podatek VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej wniesienie Nieruchomości aportem oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi sko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę