Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

30 kwietnia 2012

Wniesienie przez Powiat aportu do nowej spółki

166

Powiat, wnosząc aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa do nowej spółki, wykonuje czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPP1/443-1094/09/12-S/AW z 17 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Rada Powiatu postanowiła zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji staną się zobowiązaniami i należnościami Powiatu. Mienie stanowiące własność Zakładu oraz mienie Powiatu dotychczas użytkowane przez Zakład zostanie wniesione aportem do nowo utworzonej Spółki z o.o. Do stosunków pracy pracowników likwidowanego Zakładu stosuje się przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

W związku z powyższym, Powiat zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wniesienie aportu w postaci mienia stanowiącego własność Zakładu oraz mienia Powiatu dotychczas użytkowanego przez Zakład do Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie to wniesienie zlikwidowanego Zakładu jako przedsiębiorstwa do Spółki i nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie majątku zlikwidowanego Zakładu do nowo utworzonej spółki z o.o., której zadaniem będzie przejęcie działalności medycznej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przedmiotem aportu będzie faktycznie całe przedsiębiorstwo - zlikwidowany Zakład. Zakład był bowiem finansowo i organizacyjnie wyodrębnionym zespołem składników materialnych i niematerialnych, który realizował zadanie publiczne w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Nowo powstały podmiot będzie oparty na tych samych składnikach majątkowych i będzie realizował identyczne cele.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy wskazał na brzmienie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zdaniem organu podatkowego działalność gospodarcza obejmuje zatem czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły do celów zarobkowych. Elementem tej definicji jest nie tylko zakres prowadzonej  działalności, ale również charakter podmiotu, który tę działalność prowadzi, wskazujący na zamiar prowadzenia danej działalności właśnie jako działalności gospodarczej. Wskazać należy, iż działalność gospodarczą prowadzą podmioty, które profesjonalnie zajmują się prowadzeniem takiej działalności, tj. producenci, handlowcy lub usługodawcy.

Organ podatkow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę