Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

4 lutego 2013

Współorganizacja imprez kulturalnych a stawka VAT

177

Świadczone przez Teatr usługi współorganizacji imprez kulturalnych, biletowanych przez współorganizatora, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 21 listopada 2012 roku nr IPTPP2/443-718/12-4/JS.

Sytuacja podatnika

 Teatr, będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest samorządową instytucją kultury, której działalność prowadzona jest w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wpisaną do rejestru instytucji kultury. W ramach tej działalności Teatr jako instytucja kultury świadczy usługi kulturalne – spektakle, koncerty, spotkania autorskie. Usługi są świadczone odpłatnie.

Zdarza się, że imprezy są organizowane łącznie z innym podmiotem tzw. współorganizacja na podstawie zawartej umowy. Zależnie od wkładu pracy i obowiązków stron przy organizacji imprezy ustala się opłatę, na którą Teatr wystawi fakturę. Podmiot współorganizujący ww. imprezy sprzedaje bilety w ramach współorganizacji imprezy. Wstęp na usługi kulturalne możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym nabyciu biletu.

W ramach współorganizacji imprez kulturalnych Teatr dokonuje dostaw towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi i są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej – organizacji imprezy na którą sprzedawane są bilety.

Głównym celem usług ściśle związanych z usługami podstawowymi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Teatr nie osiąga systematycznie zysków z tytułu współorganizacji imprez kulturalnych, na które sprzedawane są bilety przez współorganizatora. W przypadku ich osiągnięcia będą przeznaczone na cele statutowe Teatru – kontynuację i ulepszenie świadczonych usług.

W związku z powyższym Teatr zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy świadczone usługi współorganizacji imprez kulturalnych biletowanych podlegają opodatkowaniu stawką 8%.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązującego art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług kulturalnych jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto warunkiem zwolnienia jest nieosiąganie przez te podmioty w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku osiągnięcia zysków są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę