Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2012 roku pod pozycją 1428 i w dosyć istotny sposób zmienia zasady fakturowania.

Celem zmian ujętych w rozporządzeniu jest uproszczenie wystawiania faktur, a tym samym, zdaniem Ministerstwa Finansów, spowodowanie odbiurokratyzowania szeregu istniejących obecnie wymogów formalnych dotyczących fakturowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone omawianym rozporządzeniem.

1. Obowiązek potwierdzania autentyczności faktur

Słownik rozporządzenia został rozszerzony o definicje następujących wyrażeń „autentyczność pochodzenia faktury” oraz „integralność treści faktury”. Przez autentyczność należy rozumieć pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usług albo wystawcy faktury. Natomiast przez integralność treści rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna ona zawierać. Od nowego roku podatnik zobowiązany jest do samodzielnego określenia sposobu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności i czytelności faktury. Autentyczność i integralność można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Opisane powyżej pojęcia są już podatnikom znane z rozporządzenia dotyczącego faktur elektronicznych. Obecnie wymóg zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury obejmie również faktury papierowe, co doprowadzi do zrównania statusu tych dwóch rodzajów dokumentów.

2. Do wyboru faktura lub rachunek

Od 1 stycznia 2013 roku będzie istniała możliwość wystawienia faktury przez zarejestrowanego podatnika VAT zwolnionego (gdy wartość jego sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 150.000 zł). Do końca tego roku faktury mogą wystawiać tylko przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Od nowego roku zarejestrowany podatnik VAT zwolniony będzie mógł dokonać wyboru, czy dokumentować daną transakcję fakturą, czy też nadal rachunkiem w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

3. Dane na fakturze

Część danych obligatoryjnie umieszczanych na fakturze nie uległa zmianie np. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, stawki podatku, wartość towarów lub usług itp. Od nowego roku zlikwidowany zostanie jednak obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowano również określenia „ Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz konieczność umieszczenia na fakturze informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca. Znowelizowane rozporządzenie nie zawiera również wymogu umieszczania na fakturze słów „FAKTURA VAT”, a także odchodzi w ogóle od pojęcia „Oryginał” i „Kopia”. Zgodnie z nowymi przepisami fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży. Jednocześnie od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono obowiązek umieszczania na fakturach nowych danych. I tak np. mali podatnicy zamiast faktur „VAT-MP” mają umieścić na fakturze informację: „metoda kasowa”. Natomiast faktury wystawiane przez biura podróży, dla których podstawą opodatkowania jest marża, będą zawierały wyrazy: „procedura marży dla biur podróży”, a podatnicy dokonujący dostaw towarów używanych – zamieszczą na fakturze: „procedura marży – towary używane”. W przypadku sprzedaży dzieł sztuki faktura będzie musiała zawierać z kolei wyrazy: „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”. Faktury wystawiane przez nabywcę w imieniu dostawcy będą musiały zawierać adnotację „samofakturowanie”, natomiast faktury wystawiane dla udokumentowania dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca, informację „odwrotne obciążenie”.

4. Możliwość wystawiania faktur uproszczonych

Od nowego roku wprowadzona została również możliwość wystawiania faktur uproszczonych w przypadku transakcji, w których kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł brutto (lub 100 EUR). Na takich fakturach będzie można umieszczać jedynie NIP nabywcy, bez wskazywania imienia, nazwiska, nazwy firmy i adresu. Nie trzeba będzie również podawać np. danych o ilości dostarczonych towarów czy wykonanych usług, jak również ich wartości netto, stawki podatku, czy kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Jednak chcąc wystawiać faktury uproszczone trzeba będzie umieścić na nich dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek kwotę podatku. Treść faktury uproszczonej będzie zbliżona do zakresu danych wymaganych na p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę