Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT

1 stycznia 2017

Zapłata za uszkodzenie towaru w transporcie a odliczenie VAT

0 1515

Podatnik świadczy usługi transportowe i zdarza się, że w trakcie przewozu uszkodzi z własnej winy trochę towaru. Tym razem kontrahent obciążył go za zbite pojemniki w skrzynce - niemniej uzgodnili, że ma zapłacić za wszystkie „chemikalia” z jednej skrzynki i za skrzynkę. Prawdopodobnie otrzyma fakturę z VAT. Czy może odliczyć VAT z takiej faktury - pobitych butelek nie sprzeda ale dobre i skrzynkę może sprzedać (nie ma handlu wpisanego w PKD ale może wpisać)? Czy może odliczyć VAT od całej faktury, czy też nie brać pod uwagę wartości zbitych sztuk i czy brak handlu w działalności dyskwalifikuje w ogóle możliwość odliczenia?

ODPOWIEDŹ

Podatnik świadczący usługi transportowe, który uszkodził towar, nie może odliczyć podatku naliczonego z faktury dokumentującej zapłacone odszkodowanie. Istotą odszkodowań nie jest płatność za świadczenie, lecz rekompensata za szkodę. Jeżeli faktura będzie dokumentować zapłatę za towar, który będzie słuzył dalszej odsprzedaży ze stawką podatku VAT, to nabywca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury.

UZASADNIENIE

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art.7 ust.1 ustawy przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art.8 ust.1 ustawy przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi zatem istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Kwestie odszkodowań, jak i kar umownych z tytułu niewywiązania się z warunków umowy regulują przepisy ustawy Kodeks cywilny. Odszkodowanie jest zapłatą za wyrządzone szkody, poniesione przez kogoś straty. W takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną – świadczenie w zamian za wynagrodzenie – co oznacza, że otrzymane odszkodowanie nie wiąże się z żadnym świadczeniem ze strony podatnika.

Podobnie kary umowne, nie stanowią zapłaty za usługę, lecz pełnią funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Zgodnie z tym przepisem można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.