Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

28 lutego 2012

Zmiana stawki VAT a opłaty za użytkowanie wieczyste

187

Należne opłaty roczne dokonywane w 2011 roku oraz w latach następnych, a dotyczące prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego do dnia 31 grudnia 2010 roku winny być opodatkowane stawką VAT 22%, natomiast opłaty roczne od prawa użytkowania wieczystego ustanowionego po dniu 1 stycznia 2011 roku winny być opodatkowane stawką 23%.

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 stycznia 2012 roku o sygnaturze IPTPP1/443-870/11-5/RG.

Sytuacja podatnika

Do Dyrektora Izby Skarbowej zwróciło się Miasto, które jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto zbywa lokale mieszkalne wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu i w związku z tym zwróciło się o udzielenie odpowiedzi na pytanie jaka stawka VAT będzie obowiązywać począwszy od 2011 roku w kolejnych latach:

• od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2010 roku,

• od użytkowań wieczystych ustanowionych od 1 stycznia 2011 roku, w przypadku zmiany stawki podatku VAT na 24% lub 22%?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do treści art. 41 ust. 14a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. Należy zatem rozstrzygnąć w pierwszej kolejności, czy w opisanej przez Miasto sprawie doszło do wykonania czynności i w jakiej dacie.

Z regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wynika, iż użytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo do rzeczy cudzej, ale daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. W przypadku użytkowania wieczystego właścicielem gruntu przez cały okres użytkowania pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Użytkownik wieczysty w tym czasie posiada zatem we władaniu rzecz cudzą. Jednakże, jego prawo w stosunku do tego gruntu pozwala na dysponowanie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę