Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

3 października 2012

Zmiana wykorzystania basenu a obowiązek korekty podatku naliczonego

164

Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT nie wpływają na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego i w związku z tym podatnik nie musi stosować odliczenia proporcjonalnego w ciągu danego roku podatkowego.

Również nie spowodują obowiązku dokonania korekty na podstawie art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o VAT, gdyż nie mając wpływu na zakres prawa do odliczenia nie spowodują jego zmiany w stosunku do chwili dokonywania odliczeń.

Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 13 września 2012 roku o sygnaturze I SA/Po 697/12.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca w momencie ponoszenia wydatków inwestycyjnych zamierzał wykorzystywać basen wyłącznie do czynności opodatkowanych i tym samym odliczał podatek naliczony. W związku ze zmianą wykorzystywania basen będzie również wykorzystywany do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym Wnioskodawca uznał, iż prawo całkowitego odliczenia podatku w stosunku do zrealizowanych uprzednio wydatków inwestycyjnych dotyczących basenu wskutek przyszłego jednoczesnego wykorzystania basenu do czynności odpłatnych i nieodpłatnych, nie będzie podlegać korekcie odliczenia określonej w art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług umniejszającej odliczony podatek.

Bowiem zastosowanie korekty odliczenia uzależnione jest od zmiany wartości procentowej proporcji obrotu uprzednio stosowanej w stosunku do obliczonej wskutek uwzględnienia faktycznej wartości obrotu zakończonego roku. Skoro jednak rozpoczęcie wykorzystywania basenu do wykonania jednoczesnego czynności odpłatnych i czynności nieodpłatnych pozostanie bez wpływu na wartość obliczonej proporcji obrotu, nie zaistnieją przesłanki do realizacji obowiązku korekty odliczenia (w tym umniejszającej odliczenie). Różnica procentowa określonych w oparciu o zapisy art. 90 oraz art. 91 ustawy o VAT proporcji obrotu nie ulegnie zmianie wynoszącej co najmniej dwa punkty procentowe.

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i uznał, iż dojdzie do zmiany przeznaczenia nakładów, a w związku z tym znajdzie zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepis art. 91 ust 7a ustawy o podatku od towarów i usług. Organ podatkowy wskazał, iż skutkiem zmiany przeznaczenia poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów, będzie obowiązek rzeczywistej korekty odliczenia - umniejszającej odliczony podatek.

Wnioskodawca nie zgodził się z powyższą decyzją organu podatkowego wskazując, iż organ podatkowy nie wyjaśnił, czy zastosowanie ww. przepisu spowoduje po stronie Wnioskodawcy obowiązek umniejszenia odliczonego uprzednio podatku VAT poprzez jego korektę w częściach dziesiątych przy braku zmiany wartości procentowej proporcji obliczonej w oparciu o art. 91 w związku z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Sąd Administracyjny, po otrzymaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, uznał iż istota sporu w przedmiotowej sprawie sprowadza się do kwestii czy w konkretnych okolicznościach przedstawionych we wniosku o udzielenie interpretacji prawo całkowitego odliczenia podatku w stosunku do zrealizowanych uprzednio wydatków inwestycyjnych dotyczących basenu wskutek przyszłego jednoczesnego wykorzystania basenu do czynności odpłatnych i nieodpłatnych podlegać będzie korekcie odliczenia określonej w art. 91 ustawy o VAT umniejszającej odliczony podatek, czy też nie.

W tym miejscu należy wskazać, iż kwestia stosowania norm wynikających z art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług do sytuacji, gdy podatnik dokonuje zarówno czynności podlegających opodatkowaniu, jak i czynności niepodlegających obowiązkowi podatkowemu w podatku od towarów i usług została rozstrzygnięta w powiększonym składzie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 24 października 2011roku sygn. akt I FPS 9/10 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT czynności niepodlegając...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę