Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA

23 stycznia 2013

Zwolnienie z opodatkowania usług opiekuna społecznego świadczonych przez NZOZ

176

Usługi opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania w ramach pełnienia funkcji opiekuna społecznego, spełniają przesłanki wymienione w art. 43 ust.1 pkt 23 ustawy o podatku VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2012 roku nr IPPP2/443-1054/12-5/KOM.

Sytuacja podatnika

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ), w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi pielęgniarskie, na podstawie zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powyższe usługi polegają na świadczeniu usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej domowej. Wkrótce planuje świadczyć także usługi opiekuna społecznego, tj. środowiskowego, który będzie pracował na rzecz osób starszych, niesamodzielnych, a jego zadania i czynności będą służyły profilaktyce i zachowaniu zdrowia poprzez wykonywanie następujących czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej i pielęgnacji.

Opiekun społeczny będzie zajmował się osobami starszymi, u których wszystkie deficyty wynikają z procesu starzenia się, a nie z choroby. Działalność jaką zamierza wykonywać NZOZ w zakresie opiekuna społecznego będzie polegała na świadczeniu usług opiekuńczych w domach podopiecznych.

Ponadto usługi opieki świadczone przez opiekuna społecznego zatrudnionego przez NZOZ wykonywane będą w domu podopiecznego. Usługi te będą świadczone w ramach umów podpisywanych z rodzinami osób chorych i starszych, jak i z Miejskimi lub Gminnymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie.

W związku z powyższym NZOZ zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy usługi opiekuna społecznego będą korzystać ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

 • wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: 

  • domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,

  • placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

 • placówki specjalistycznego poradnictwa,

 • inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Stosownie do art. 43 ust. 17 ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, lub

 • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurency...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę