Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , AKTUALNOŚCI , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

8 grudnia 2015

Budowa przyłączy kanalizacyjnych a VAT

0 953

Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych, bowiem wydatki będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2015 roku nr IPTPP2/4512-516/15-4/IR.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Gmina, czynny podatnik VAT, która będzie składać wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego. Budowa przyłączy kanalizacyjnych ma na celu podłączenie jak największej liczby mieszkańców, co bezpośrednio wpłynie na efektywność wykorzystania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Ww. zadanie nie należy do zadań własnych Gminy. Realizacja przyłączy, o których mowa wyżej należy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci. Obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego leży po stronie właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy będą uiszczać wkład własny na poczet wykonania przyłączy kanalizacyjnych. Przyłącza kanalizacyjne wykona podmiot, który zostanie wyłoniony przez Gminę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Faktury dotyczące nabycia towarów i usług w związku z realizacją zadania będą wystawiane na Gminę. Gmina nie będzie wykorzystywała towarów nabywanych w związku z realizacją ww. zadania do jakichkolwiek czynności: czy to opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czy to zwolnionych z opodatkowania, czy to niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją planowanego zadania.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy opisu sprawy organ podatkowy wskazał, iż Gmina jako podatnik będzie świadczył na rzecz mieszkańców usługi w zakresie wykonania podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, które nie stanowią realizacji zadań własnych gminy, określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Obowiązek realizacji podłączeń leży bowiem w gestii poszczególnych właścicieli nieruchomości. Natomiast Gmina z tytułu przedmiotowego świadczenia będzie pobierała od mieszkańców opłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

Zatem organ podatkowy uznał, iż wpłaty mieszkańców będą...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.