Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

30 stycznia 2013

Czy dokumenty oznaczone jako „Faktura VAT” są prawidłowe

167

W styczniu zwrócił się do mnie odbiorca z prośbą o nieoznaczanie wystawianych przeze mnie faktur jako "Faktura VAT" oraz słowem "Oryginał". Odbiorca twierdzi, że w związku ze zmianami w rozporządzeniu fakturowym tak opisane faktury nie będą prawidłowe. Czy ma rację?

ODPOWIEDŹ

Nie, dokumenty oznaczone jako "Faktura VAT" oraz "Oryginał" są nadal prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wątpliwość zgłoszona przez Pana kontrahenta wynika najprawdopodobniej ze zmiany §4, §5 oraz §19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (tzw. rozporządzenia fakturowego). Zmiany te zostały wprowadzone od 1 stycznia 2013 roku rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie fakturowe.

Do 31 grudnia 2012 roku §4 oraz §5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia fakturowego nakładał na podatników obowiązek oznaczania wystawianych faktur wyrazami „FAKTURA VAT”. Przepis §4 ust.1 mówił bowiem, że „Zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami “FAKTURA VAT””. §5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia jako jeden z obowiązkowych elementów faktury wymieniał natomiast „numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT””.

Od 1 stycznia 2013 roku §4 ust.1 rozporządzenia fakturowego uzyskał następujące brzmienie:

„1. Fakturę wystawia:

1) zarejestrowany podatnik VAT czynny;

2) podatnik, o którym mowa w art. 16 ustawy, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

2. Faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni.”

Jak widać, prawodawca zrezygnował z obowiązku oznaczania faktur słowami „FAKTURA VAT”. Również §5 znowelizowanego rozporządzenia nie wymienia tych słów jako elementu obowiązkowego faktury, mówiąc jedynie o „kolejnym numerze, nadanym w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”. Art.106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług także mówi o tym, że podatnicy są obowiązani wystawić fakturę, nie posługując się pojęciem „Faktura VAT”.

Czy z powyższego można wysnuć wniosek, że dokument oznaczony jako „Faktura VAT” jest nieprawidłowy? Moim zdaniem nie. Po pierwsze, art.106 ust.1 ustawy od podatku od towarów i usług również przed 1 stycznia 2013 roku posługiwał się pojęciem „faktura”, nie „faktura VAT”, co nie przeszkodziło nałożeniu na podatników w drodze rozporządzenia obowiązku oznaczania faktur wyrazami „Faktura VAT”. Ponadto, w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego Minister Finansów nie odniósł się do opisanej powyżej zmiany, podając jedynie informację, że przepisy §5 rozporządzenia zmieniającego zostały odpowiednio zmodyfikowane celem dostosowania regulacji krajowych do regulacji dyrektywy 2006/112/WE, zmienionych przez dyrektywę 2010/45/UE w zakresie danych, jakie powinna zawierać faktura. Z faktu pominięcia opisanej powyżej zmiany w uzasadnieniu projektu można wywnioskować, że intencją Ministerstwa Finansów nie było zakwestionowanie prawidłowości dokumentów oznaczonych jako „Faktura VAT”. Ponadto, należy zwrócić uwagę na to, że przepisy nie nakazują już oznaczać faktur słowami „Faktura VAT”, ale również takiego oznaczenia nie zabraniają. Oznacza to, że powyższy zwrot pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę