Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

28 lutego 2012

Czy konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej

187

Wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT jest zgodny z prawem Wspólnotowym. Jednakże w sytuacji, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia jest niemożliwe, podatnikowi nie można odmówić prawa do udowodnienia dostarczenia faktury za pomocą innych środków.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 26 stycznia 2012 roku w sprawie C-588/10 Minister Finansów przeciwko Kraft Foods Polska S.A.

Sytuacja podatnika

Spółka Kraft Foods Polska zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczącej konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania VAT. Minister Finansów w wydanej interpretacji stwierdził, że nie jest zgodne z prawem obniżenie podstawy opodatkowania bez posiadania przedmiotowego potwierdzenia, co doprowadziło do sporu przed sądami administracyjnymi, a w rezultacie do złożenia przez Naczelny Sąd Administracyjny wniosku do TSUE o wydanie orzeczenia – odpowiedzi na pytanie, czy sporny wymóg jest zgodny z art.90 ust.1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 26 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz z zasadami neutralności podatku od wartości dodanej i proporcjonalności.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE

Przepisy art. 90 ust. 1 oraz art. 273 dyrektywy VAT, poza określonymi w nich ograniczeniami, nie precyzują ani warunków, ani obowiązków, które mogą nałożyć państwa członkowskie w celu obniżenia podstawy opodatkowania. Należy zatem stwierdzić, że przepisy te przyznają państwom członkowskim zakres swobodnego uznania, w szczególności w odniesieniu do formalności, które muszą zostać dochowane przez podatników względem organów podatkowych owych państw celem stosownego obniżenia podstawy opodatkowania w wypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy. A zatem wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania mieści się zarówno w pojęciu warunków, zawartym w art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT, jak również w pojęciu obowiązków zawartym w art. 273 owej dyrektywy.

Co się tyczy kwestii, czy zasady neutralności podatku VAT i proporcjonalności sprzeciwiają się wymogowi tego rodzaju, należy przypomnieć, że art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT zobowiązuje państwa członkowskie do obniżenia podstawy opodatkowania i w związku z tym również kwoty podatku VAT należnego od podatnika za każdym razem, gdy po dokonaniu transakcji podatnik nie otrzymał części lub całości wynagrodzenia (zob. wyrok z dnia 3 lipca 1997 r. w sprawie C-330/95 Goldsmiths, Rec. s. I-3801, pkt 16). Z orzecznictwa wynika również, że przepisy, których przedmiotem jest zapobieganie oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania, zasadniczo mogą ustanawiać odstępstwa od poszanowania podstawy opodatkowania podatkiem VAT jedynie w granicach tego, co bezwzględnie jest konieczne dla osiągnięcia tego szczególnego celu. W związku z tym, jeśli zwrot podatku VAT okaże się niemożliwy lub nadmiernie utrudniony, ze względu na warunki, na jakich można występować z wnioskami o zwrot...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę