Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , GMINY I POWIATY

2 września 2012

Czy spółka komunalna może wystawiać faktury w imieniu Gminy

151

Spółka komunalna zarządza mieszkaniami komunalnymi na terenie miasta i otrzymuje za to wynagrodzenie. Umowy najmu zawierane są w imieniu gminy przez spółkę komunalną. Czynsze lokatorów wpłacane są na wyodrębniony rachunek bankowy spółki komunalnej celem zaksięgowania wpłat na poszczególnych najemców. Następnie całe wpływy są przekazywane na rachunek bankowy gminy. Czy spółka postępuje prawidłowo wystawiając dla najemców lokali gminnych faktury w imieniu i na rachunek gminy?

ODPOWIEDŹ

Tak, Spółka może wystawiać faktury VAT dla najemców w imieniu i na rzecz Gminy.  

UZASADNIENIE

Art. 15 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zasadniczo za podatników nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Powyższe wyłączenie z grona podatników nie będzie dotyczyło Gminy w opisanej w pytaniu sytuacji, gdyż umowy najmu są umowami cywilnoprawnymi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej umożliwia tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, a także zezwala na przystępowanie do takich spółek. Główną przyczyną powołania przez gminę spółki komunalnej jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, a więc zadań własnych gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Tak więc utworzona spółka prawa handlowego realizuje zadania gminy z zakresu gospodarki komunalnej w imieniu gminy i na jej rachunek przy pomocy wniesionego lub powierzonego jej majątku komunalnego.

Jak wynika z pytania, Spółka komunalna zarządza mieszkaniami komunalnymi na terenie miasta i otrzymuje za to wynagrodzenie. Spółka komunalna świadczyć będzie czynności w imieniu i na rzecz Gminy, a pobierane od najemców (w imieniu i na rachunek Gminy) kwoty należne z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych przekazywane są na rzecz Gminy. Należy rozumieć, że Spółka nie będzie świadczyła usług w zakresie wynajmu lokali, a będzie wykonywała jedynie czynności z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę