Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

29 maja 2012

Dane na fakturach zakupowych w przypadku przejęcia spółki

164

W sytuacji otrzymania przez Spółkę Przejmującą, po dacie przejęcia, faktury VAT, dokumentującej zdarzenia gospodarcze zaistniałe przed datą przejęcia pomiędzy Spółką Przejmowaną a dostawcą, gdzie jako nabywca na fakturze będzie wskazana Spółka Przejmowana, Spółka Przejmująca winna dokonać skorygowania tej faktury w drodze wystawienia noty korygującej w zakresie danych nabywcy.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji numer IBPP1/443-839/11/AL z 29 sierpnia 2011 roku.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Spółka, która zamierza uczestniczyć w połączeniu spółek. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (tzw. połączenie przez przejęcie).

W wyniku powyższej operacji, Spółka (Spółka Przejmująca) przejmie dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowane). Obecnie Spółki Przejmowane prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu. W związku z prowadzoną działalnością Spółki te otrzymują faktury VAT, na których widnieją jako nabywcy.

W związku z planowanym połączeniem, istnieje możliwość otrzymywania przez Spółkę Przejmującą faktur, w których jako nabywca będzie wskazywana jedna ze Spółek Przejmowanych. Faktury te mogą zostać wystawione zarówno przed dniem przejęcia, jak również po jego dacie. Zakupy udokumentowane otrzymywanymi przez Spółkę Przejmującą fakturami będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nie będą one również objęte szczególnymi wyłączeniami z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Spółki przejmowane nie dokonają obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego  wynikające ze wskazanych powyżej faktur VAT przed dniem połączenia.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy będzie obowiązana do korygowania danych nabywcy na otrzymanych fakturach VAT, które wystawione zostaną na Spółki Przejmowane po przejęciu.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m. in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę