Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

9 września 2011

Faktura wystawiona na kilku nabywców

182

Firma będąca podatnikiem podatku od towarów i usług może wystawić jedną fakturę VAT, dokumentującą jednocześnie sprzedaż dokonaną na rzecz kilku nabywców, będących osobami fizycznymi lub prawnymi z odrębnymi numerami NIP.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/443-6/11/IK z 30 marca 2011 r.

Sytuacja podatnika

J. K. i T. K. są małżeństwem. J. K. prowadzi firmę handlową w R. (firma handlowa B.J.K.) T. K. prowadzi firmę krawiecką w R. – (firma D. T. K.). Poza dochodami z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody opodatkowane podatkiem VAT z najmu pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty. Wnioskodawca wraz z małżonką uzyskali zgodę odpowiednich władz miejskich na budowę budynku mieszkalno - produkcyjnego w R., w którym w przyszłości będzie prowadzona działalność gospodarcza. Zezwolenie na budowę wydane zostało dla J. K. i T. K. – osób fizycznych. Budynek zgodnie z projektem, będzie niejako podzielony na część do działalności gospodarczej – 55% ogólnej powierzchni, 45% stanowić będzie część mieszkalna.

Wnioskodawca wnosi o wskazanie dla kogo, czy na firmę męża lub żony, czy na osoby fizyczne J. K. i T. K. winny być wystawiane faktury dot. zakupu materiałów budowlanych i usług, czy ze względu na różne stawki podatku VAT dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (stawka obniżona) i dla budownictwa na potrzeby działalności gospodarczej (stawka podstawowa) winny być proporcjonalnie dzielone wg klucza 55% i 45%?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym korzystne byłoby otrzymywanie faktur obejmujących 55% zakupów materiałów budowlanych i usług dla firm B. i D., aby móc na bieżąco rozliczać podatek naliczony VAT, wraz z fakturami (45%) dla osób fizycznych J. K. i T. K., co umożliwiłoby zwrot podatku VAT stanowiącego różnicę pomiędzy stawkami: podstawową i obniżoną. W uzasadnieniu organ podatkowy podkreślił, iż zarówno w art. 106 ustawy o VAT jak i w par. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, używane jest wyłącznie pojęcie nabywcy. Przepisy te nie regulują w szczególny sposób zasad rozliczania i dokumentowania czynności podlegających ustawie o podatku VAT, odnoszących się do świadczenia danej usługi na rzecz kilku nabywców. Jednakże z uwagi na fakt, iż faktury mają za zadanie odzwierciedlać zdarzenia gospodarcze dopuszczone prawem, pod pojęciem „nabywcy” należy rozumieć również kilku nabywców, jeżeli strona danej transakcji jest wielopodmiotowa.

Z powyższych przepisów wynika, że brak jest przeszkód prawnych i faktycznych do tego, by firma będąca podatnikiem podatku VAT mogła wystawić jedną fakturę VAT, dokumentującą jednocześnie sprzedaż dokonaną na rzecz kilku nabywców, będących osobami fizycznymi lub prawnymi z odrębnymi numerami NIP. Oznacza to, że po stronie kupującego mogą wystąpić dwie (lub więcej) osoby i nie ma w tym przypadku znaczenia, że ustawodawca określając zasady wystawiania faktur VAT wymienia strony transakcji, tj. podatnika i nabywcę, jako po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę