Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka w dniu 10 sierpnia 2011 roku wykonała usługę dla innej spółki i wystawiła jej fakturę dokumentującą wykonaną usługę. Termin płatności ustalony umową zawartą między nami upłynął 30 sierpnia 2011 roku, a fakturę nasz kontrahent otrzymał 15 sierpnia 2011 roku. Kontrahent do dnia dzisiejszego nie zapłacił za wykonaną przez naszą firmę usługę. Czy mogę skorzystać z tzw. ulgi na złe długi i jakie warunki musimy spełnić, aby skorzystać z tej ulgi?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 roku, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W myśl art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 roku, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

  • wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

  • wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

  • wierzytelności nie zostały zbyte;

  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

  • wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z ust. 3 wyżej wskazanego artykułu, korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin 14 dni od dnia otrzymania przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika tego zawiadomienia. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Skorzystanie z ulgi na złe długi polega na możliwości skorygowania kwoty podatku należnego o kwotę podatku będącego przedmiotem ulgi czyli kwoty podatku dotyczącego wierzytelności nieściągalnej.

W Państwa sytuacji należy poczekać, aż upłynie 180-dniowy okres od upływu terminu płatności wierzytelności tj. do 26 lutego 2012 roku. Następnie po upływie tego czasu należy zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego w ramach ulgi na złe długi. Do zawiadomienia tego stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące doręczeń. Po skutecznym doręczeniu dłużnikowi zawiadomienia należy poczekać 14 dni na uregulowanie przez kontrahenta należności. Dopiero upływ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.