Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

29 maja 2012

Kiedy można dokonać utylizacji kasy rejestrującej

157

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz serwisowania sprzętu komputerowego. Prowadzę ewidencję za pomocą kas rejestrujących. W ciągu najbliższych miesięcy pamięć fiskalna w kasie rejestrującej zostanie w całości wyczerpana. Czy po dokonaniu odczytu modułu pamięci fiskalnej kasy, w związku z zaprzestaniem rejestracji przy jej pomocy, mogę niezwłocznie przekazać kasę rejestrującą wraz z modułem fiskalnym do utylizacji?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie można przekazać kasy do utylizacji bezpośrednio po dokonaniu jedynie odczytu jej pamięci fiskalnej. Utylizacji można dokonać wyłącznie po wykonaniu czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy z udziałem pracownika urzędu skarbowego, na podstawie której zostanie sporządzony protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia dotyczącego kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

UZASADNIENIE

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (zwanym dalej rozporządzeniem).

Zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia, przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy. Natomiast w myśl § 2 pkt 10 rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Na podstawie § 7 ust.8 rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8 podatnik jest obowiązany przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę