Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Korekta nieodliczonego przez Gminę podatku naliczonego za 2016 rok

0 1113

Z którego roku tj. za 2015 (wtedy jednak nie obowiązywał art.86 ust. 2a-h ustawy o VAT), czy też za 2016 roku, użyć faktycznego wskaźnika (preproporcji), dla korekty deklaracji VAT-7 za 2016 rok, w związku z nieodliczaniem bieżącym VAT naliczonego od zakupów towarów i usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej i niepodlegającej VAT? Do odliczeń zastosujemy też proporcję, ale faktyczną za 2016 r. Nadmieniam, że począwszy od 1 stycznia 2017 roku, w związku z centralizacją i JPK_VAT, do odliczeń na bieżąco np. w 2018 roku, stosujemy preproporcję z 2016 roku, a proporcję z 2017 roku, a następnie faktyczne wskaźniki, odpowiednio za 2017 i 2018, w korekcie rocznej styczniowej. W jakiej formie, papierowej czy elektronicznej, przekazać korektę deklaracji VAT-7 za 2016 rok, skoro forma elektroniczna obowiązuje od 2017 roku? Którego podmiotu dane powinny znaleźć się na paragonach fiskalnych od dnia 1 stycznia 2019 roku scentralizowanej jednostki budżetowej (Gminy czy jednostki)?

ODPOWIEDŹ

1. Zdaniem Redakcji, należy użyć faktycznego wskaźnika preproporcji tj. z uwzględnieniem danych za 2016 rok.

2. Korektę deklaracji VAT-7 za 2016 rok mogą Państwo złożyć zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej.

3. Na paragonach fiskalnych od dnia 1 stycznia 2019 roku powinny być dane Gminy.

UZASADNIENIE

ad 1)

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie rozstrzygają kwestii jakiego wskaźnika preproporcji należy użyć w sytuacji korekt za 2016 rok tj. korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nie rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. W tym przypadku należy przeanalizować:

 

  • art.16 ust. 2 ustawy z 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z którym, jednostka samorządu terytorialnego, dokonując korekt deklaracji podatkowych uwzględnia zakres wykorzystywania towarów i usług do celów wykonywanej działalności gospodarczej ustalany zgodnie z art. 86 ust. 1, 2a-2h i 7b ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku, w odniesieniu do korekt deklaracji podatkowych dotyczących okresów rozliczeniowych następujących od dnia 1 stycznia 2016 roku odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej w przypadku wykonywania przy pomocy tej jednostki organizacyjnej działalności gospodarczej oraz innych czynności niż działalność gospodarcza,

  • art. 90c ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług: w przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art.86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego roku podatkowego; przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio (ust.1),

  • art. 91 ust. 1 ustawy o VAT: po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, 10 lub 10a lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

 

A zatem, jeśli preproporcja wstępna ustalona na rok 2016 roku (preproporcja obliczona w oparciu o strukturę sprzedaży za 2015 rok), różni się od proporcji ostatecznej (proporcji obliczonej w oparciu o rzeczywistą strukturę sprzedaży za 2016 rok), w deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 roku należy skorygować odliczenia dokonane w 2016 roku przy zastosowaniu proporcji wstępnej (poprzez zmniejszenie lub poprzez zwiększenie kwot podatku do odliczenia).

Dlatego też, zdaniem Redakcji, w Państwa przypadku należy zastosować od razu preproporcję ostateczną, obliczoną w oparciu o rzeczywistą strukturę sprzedaży za 2016 rok.

ad 2)

Od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2017 roku wprowadzono obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wynika to z dodanego od 1 stycznia 2017 roku art. 99 ust. 11b ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek ten do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.