Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , TRANSPORT , MIEJSCE ŚWIADCZENIA (art. 22-28)

28 lutego 2012

Kto organizuje transport w transakcji łańcuchowej

215

Rozstrzygającym kryterium przy ocenie tego, do której dostawy powinien zostać przyporządkowany transport jest to, kto organizuje/zleca przedmiotowy transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), a nie to, kto ostatecznie i w jaki sposób (bezpośrednio lub pośrednio) jest obciążany jego kosztami. Jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w transakcji łańcuchowej, dostawa dokonywana przez ten podmiot, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z Polski.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji numer ILPP4/443-15/11-2/ISN z 15 marca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Do Dyrektora Izby Skarbowej zwróciła się spółka, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest stroną transakcji dostaw towarów, w których poza nią uczestniczą także inne podmioty, tj.:

• nabywca z Niemiec (podmiot posiadający siedzibę w Niemczech i zarejestrowany w tym kraju dla celów podatku od wartości dodanej);

• ostateczny nabywca z innego niż Polska państwa członkowskiego (podmiot posiadający siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim i zarejestrowany w tym kraju dla celów podatku od wartości dodanej).

Spółka dokonuje dostawy towarów na rzecz nabywcy z Niemiec, który następnie dokonuje dostawy tych towarów na rzecz ostatecznego nabywcy z innego państwa członkowskiego. W wyniku powyższych dostaw, towary odbierane przez przewoźnika transportowane są z terytorium Polski (z magazynu spółki) bezpośrednio na terytorium państwa członkowskiego siedziby ostatecznego nabywcy. Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), przy czym ponoszone koszty transportu refakturuje na podmiot niemiecki (który kosztami tymi może obciążać ostatecznego odbiorcę).

W związku z powyższym, spółka zwróciła się do organu podatkowego o udzielenie odpowiedzi na pytania:

• Według jakich kryteriów należy ocenić, do której z dostaw powinien zostać przyporządkowany transport, w szczególności czy decydującą kwestią jest kto zleca transport, czy też kto za niego płaci?

• Czy wobec tego, że Spółka organizuje i zleca transport (informuje przewoźnika o zapotrzebowaniu na usługę transportową), niezależnie od sposobu rozliczania kosztów transportu, dostawa towarów dokonywana przez nią na rzecz niemieckiego nabywcy, w wyniku której dochodzi do wywozu towarów bezpośrednio z Polski na terytorium innego państwa członkowskiego, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem spółki, że rozstrzygającym kryterium przy ocenie tego, do które...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę