Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

27 września 2012

Kurs wymiany walut przy zbiorczej fakturze korygującej

172

Zamierzam wystawić zbiorczą fakturę korygującą dla zagranicznego kontrahenta, do faktur wystawionych w trzecim kwartale. Jaki kurs powinnam zastosować przy księgowaniu tej korekty?

ODPOWIEDŹ

Do przeliczenia zbiorczej korekty faktury VAT należy zastosować kursy waluty obcej przyjęte w fakturach pierwotnych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy są co do zasady obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, regulujące m.in. zagadnienia związane z wystawianiem faktur korygujących. Zgodnie z §13 ust.3 rozporządzenia podatnicy udzielający rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, mają możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej. Faktura ta powinna zawierać co najmniej: numer i datę jej wystawienia; nazwy, adresy oraz numery NIP sprzedawcy i odbiorcy; okres, do którego rabat się odnosi; kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, a także oznaczenie „KOREKTA” lub „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych został zawarty w art.31a ustawy o VAT. Stosownie do ustępu 1 tego artykułu, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

Przepisy podatkowe nie regulują sposobu przeliczania kwot wykazywanych na zbiorczych fakturach korygujących, ani na fakturach korygujących w ogóle. Jednakże zgodnie z powszechnie przyjętą linią orzecznictwa uznaje się, że do przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na fakturach korygujących należy przyjąć kurs stosowany do przeliczenia wartości z faktury pierwotnej, której korekta dotyczy. Takie stanowisko przedstawił na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 kw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę