Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

9 września 2011

Metoda wyliczenia VAT podlegającego odliczeniu przy rozbudowie budynku urzędu miasta

190

Gmina, dokonując przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Miasta, który częściowo będzie służył wykonywaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu, a częściowo wykonywaniu czynności podatkowanych, w celu częściowego odliczenia podatku naliczonego powinna bezpośrednio wyodrębnić zakupy związane z przebudową i rozbudową konkretnych pomieszczeń służących wykonywaniu każdej z tych rodzajów czynności. Jedynie w przypadku remontu części wspólnych zasadne będzie zastosowanie w tym celu klucza powierzchniowego, pod warunkiem, że metoda ta miarodajnie i reprezentatywne odzwierciedli stosunek, w jakim będą pozostawać prowadzone w nim kategorie działalności, tj. niepodlegająca opodatkowaniu oraz podlegająca opodatkowaniu.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji numer IPTPP1/443-311/11-2/ALN z 22 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Miasto planuje przystąpić do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013. W ramach realizacji projektu planowana jest przebudowa i rozbudowa budynku A Urzędu Miasta o budynek A1. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach realizacji zadań własnych gminy, nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanymi w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego (art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Po zrealizowaniu budynki stanowić będą majątek Miasta. Budynki urzędu w przeważającej części służyć będą społeczności lokalnej (część wykorzystywana do działalności administracyjnej Urzędu Miasta), w pozostałej części zostaną na podstawie umów cywilno-prawnych wynajęte. Łączna powierzchnia użytkowa przebudowanego i nowowybudowanego budynku wyniesie 5.288,57 m2. Do wynajęcia planuje się przeznaczyć pomieszczenia na parterze budynku A1 o powierzchni 339,05 m2.

W związku z powyższym, Miasto zwróciło się do Ministra Finansów z zapytaniem, czy będzie mu przysługiwało, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, przy realizacji projektu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza jednoznacznie, że prawo do odliczenia przysługuje podatnikom w tym zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie przysługuje ono zatem w zakresie wykonywania czynności niepodlegających w ogóle podatkowi. Zgodnie z dyspozycją art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę