Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY , KASY REJESTRUJĄCE

17 października 2011

Metody i terminy odliczania ulgi na zakup kas rejestrujących przez czynnych podatników VAT

0 1564

Prawo do częściowego zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących przysługuje podatnikowi na mocy art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Podatnik korzystający ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących może również zainstalować kasy, nie czekając, aż zobligują go do tego przepisy.  Obowiązują go wówczas te same zasady o charakterze formalnym, co podatnika, dla którego instalacja kas jest obowiązkowa. Jednocześnie w takim przypadku przysługuje podatnikowi również prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, oczywiście po spełnieniu warunków wymienionych poniżej.

Ustawodawca zezwala podatnikowi na instalowanie kas w kilku etapach. Zgodnie bowiem z zapisem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 930), podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca Podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia. Właśnie z tego względu urząd skarbowy ma być poinformowany o ogólnej liczbie kas, jakie podatnik docelowo musi zainstalować, aby móc ocenić, czy wdrażanie kas odbywało się zgodnie z powyższym przepisem a co za tym idzie pozwala na weryfikację, czy podatnik pomimo prawidłowego zgłoszenia kas, nie utracił prawa od odliczenia ulgi, instalując niektóre ze zgłoszonych wcześniej kas niezgodnie z obowiązującym terminem do ich instalacji.

Aby zatem skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik jest zobowiązany spełnić wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1733), czyli:

• Złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania, w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do tego ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą zgłoszenie to może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338 ze zm.),

• Rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

• Posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Odliczenie przysługującej ulgi na zakup kasy fiskalnej przez czynnego podatnika VAT, w myśl § 3 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Biorąc pod uwagę powyższy przepis, należy stwierdzić, iż nie zawiera on ograniczenia czasowego na dokonanie odliczenia.

Realizacja ulgi przez podatników, którzy wykazują podatek należny większy od podatku naliczonego.

Sposób dokonywania odliczenia ulgi uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym u podatnika podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego (występuje kwota podatku do zapłaty), czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego. Tym samym też, o ile tylko podatnik spełni warunki uprawniające do odliczenia, będzie mógł z niego skorzystać za dany okres (w jednej z poniżej wskazanych form).

Na podstawie zapisu § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT. W związku z powyższym podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazują podatek należny większy od podatku naliczonego, mogą dokonać odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących, w kwocie niższej lub równej wartości różnicy między podatkiem n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.