Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

1 lutego 2013

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy a prawo do odliczenia podatku naliczonego

183

Nieodpłatne przekazania towarów dokonane w okresie od dnia 1 czerwca 2006 roku do dnia 30 września 2010 roku nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy nabyciu towarów, o ile te wydatki te mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie zachodziły inne ograniczenia tego prawa określone w art. 88 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2012 roku nr IBPP1/4441-45/12/AW.

Sytuacja podatnika

Spółka, w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 30 września 2010 roku dokonywała nieodpłatnych przekazań towarów, które wcześniej nabyła, na rzecz swoich kontrahentów, m.in. sklepów, hurtowni, punktów gastronomicznych. Spółka odliczyła VAT naliczony przy ich nabyciu oraz naliczyła VAT w związku z ich nieodpłatnym wydaniem, co zostało udokumentowane fakturami wewnętrznymi.

Spółka nieodpłatnie przekazywała na rzecz swoich kontrahentów towary między innymi w związku z:

1. akcjami promocyjnymi;

2. porozumieniami handlowymi zawieranymi z kontrahentami.

Ad. 1 Akcje promocyjne:

We wskazanym okresie Spółka zorganizowała akcje promocyjne dla swoich kontrahentów, w ramach których kontrahenci, którzy dokonali zakupu towarów oferowanych przez Spółkę w określonej ilości lub o określonej wartości, otrzymywali nagrody rzeczowe.

W ramach przedmiotowej akcji kontrahenci otrzymywali 1 punkt promocyjny za zakup za określoną kwotę towarów oferowanych przez Spółkę. Zebranie określonej ilości punktów promocyjnych, uprawniało kontrahenta do otrzymania nagrody określonej w katalogu promocji. Nagrodami tymi były m.in. sprzęt RTV i AGD, proszki do prania, garnki, piłki itp. Spółka posiada regulaminy akcji promocyjnych, faktury zakupowe dokumentujące nabycie przekazywanych towarów przez Spółkę oraz potwierdzenia otrzymania nagród podpisane przez nagrodzonego kontrahenta.

Ad. 2 Porozumienia handlowe:

Spółka zawierała ze swoimi kontrahentami porozumienia handlowe, na mocy których ustalany był określony przez Spółkę target sprzedaży do zrealizowania we wskazanym okresie przez danego kontrahenta. Na podstawie porozumienia kontrahent zobowiązywał się również m.in. do ciągłości sprzedaży na wyższym poziomie towarów Spółki oraz lojalności we wspólnych interesach handlowych. Zgodnie z porozumieniami, za wykonanie targetu sprzedaży, kontrahent otrzymywał nieodpłatnie określoną nagrodę rzeczową. Spółka posiada porozumienia handlowe, faktury zakupowe dokumentujące nabycie przekazywanych towarów przez Spółkę oraz potwierdzenia otrzymania nagród podpisane przez nagrodzonego kontrahenta.

Przekazywane przez Spółkę produkty w ramach powyżej wymienionych działań promocyjnych nie spełniają, zdaniem Spółki, definicji prezentu o małej wartości, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT. Przekazywane powyżej produkty, zdaniem Spółki, nie stanowią również próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z następującymi pytaniami:

• Czy nieodpłatne przekazywanie towarów w ramach opisanych powyżej działań promocyjno-reklamowych podejmowanych przez Spółkę w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 30 września 2010 roku pozostawało poza zakresem opodatkowania VAT,

• Czy Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów przekazanych nieodpłatnie przez Spółkę w ramach opisanych powyżej działań promocyjno-reklamowych.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Ad.1

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

• przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

• wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Przepisu ust. 2 ww. artykułu nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r.).

Wniosek o interpretację indywidualną obejmuje łączny okres od dnia 1 czerwca 2006r. do dnia 30 września 2010r. Jednocześnie organ podatko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę