Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , TRANSPORT

22 stycznia 2013

Opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów pobierane przez Starostwo

164

Pobierając opłaty za usługi holowania oraz parkowania pojazdów Starostwo nie występuje w charakterze podatnika.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2012 roku nr ITPP2/443-1063/12/EK.

Sytuacja podatnika

Rada Powiatu w drodze uchwały określiła wysokość opłat za przechowywanie i usuwanie pojazdów z drogi. Opłaty ustalone w ww. uchwale zawierają podatek od towarów i usług (kwota brutto). Powiat nie posiada własnego sprzętu do usuwania pojazdów, w związku z czym zawarł umowę z podmiotem gospodarczym, zlecając mu wykonywanie tych usług. Opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów są pobierane przez Starostwo.

W związku z powyższym Rada Powiatu zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy opłata pobierana przez Starostwo za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi, ustalona przez Radę Powiatu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jednocześnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki. Organy te, będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Natomiast w odniesieniu do pobierania opłat za czynności przechowywania pojazdów usuniętych z drogi wskazać należy, iż stosownie do przepisu art. 130a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

  • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

  • nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

  • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

  • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę