Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

12 września 2011

Prawo do anulowania wystawionej faktury

180

W interpretacji IPPP3/443-1124/10-4/JF z 17 lutego 2011 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że podatnik ma prawo anulować fakturę w sytuacji, gdy nie dokumentuje ona rzeczywistej sprzedaży lub, gdy jako nabywca został wskazany podmiot nie będący stroną transakcji, pod warunkiem, że zarówno oryginał jak i kopia faktury są w posiadaniu podatnika.

Sytuacja podatnika

Podatnik jest spółką prowadzącą działalność budowlaną. Spółka zamierza wprowadzić procedurę anulowania faktur sprzedaży (określić warunki, na jakich może dojść do anulowania faktury). Zgodnie z projektem procedury, anulowanie faktury możliwe będzie w przypadku gdy sporządzono fakturę, która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, w szczególności dotyczy czynności, która nie doszła do skutku lub wskazuje jako nabywcę podmiot niebędący stroną transakcji.

We wszystkich w/w przypadkach warunkiem zastosowania procedury anulowania jest niewprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Przy czym Spółka przyjmuje, że faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego gdy zarówno oryginał jak i kopia faktury znajdują się w Jej posiadaniu. Obejmuje to zatem także przypadki wysłania faktury do osoby wskazanej jako nabywca, który następnie dokonał jej zwrotu bez wprowadzenia do ksiąg. Na techniczną czynność anulowania faktury składają się:

- dokonanie przez Podatnika przekreślenia oryginału i kopii faktury,

- umieszczenie na oryginale i kopii faktury adnotacji uniemożliwiającej ich powtórne wykorzystanie,

- w zależności od etapu, na którym dochodzi do anulowania faktury może wystąpić konieczność wystornowania faktury w rejestrze VAT, co oznacza, że z powodów technicznych anulowana faktura pojawia się w rejestrze sprzedaży zarówno ze znakiem dodatnim jak i ujemnym (w efekcie jej wartość wynosi zero).

Spółka podkreśla, że procedura anulowania powinna być traktowana w sposób wyjątkowy i wykorzystywana tylko w przypadkach zaistnienia takiej konieczności. W związku z powyższym Spółka wniosła o potwierdzenie czy ma prawo anulować fakturę nie dokumentującą rzeczywistej sprzedaży, która nie została wprowadzona do obrotu prawnego, stosując ww. opisaną procedurę, bez potrzeby wystawiania i przesyłania nabywcom faktur korygujących.

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym w sytuacji, gdy sporządzona faktura nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży albowiem nie doszło do realizacji umowy, gdy np. nie został popisany protokół odbioru robót budowlan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę