Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

3 grudnia 2012

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towaru

185

Spółka, będąc w posiadaniu dokumentu celnego, z którego wynika kwota podatku zapłaconego w związku z dokonywanym importem towarów, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, nawet jeżeli nie jest właścicielem tych towarów, jeżeli towary będące przedmiotem importu będą wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 września 2012 roku nr IPPP3/443-634/12-2/JK.  

Sytuacja podatnika

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, w ramach której wytwarza komponenty do produkcji telewizorów, do których musi używać specjalistycznych narzędzi, maszyn oraz form, które są w tym celu udostępniane przez podmiot nabywający towary. Narzędzia są kupowane przez nabywcę towarów od dostawców spoza Unii Europejskiej, którzy wysyłają je z kraju nienależącego do Unii Europejskiej bezpośrednio do Spółki w Polsce. Spółka ma zamiar zgłaszać do odprawy celnej w Polsce narzędzia, które są przysyłane spoza Unii Europejskiej. Narzędzia będą zgłaszane do odprawy celnej albo przez Spółkę działającą we własnym imieniu i na własną rzecz, albo przez przedstawiciela bezpośredniego albo przez przedstawiciela pośredniego Spółki, działającego w imieniu własnym, lecz na rzecz Spółki. W każdym przypadku, podmiotem wykazanym w dokumencie celnym jako odbiorca będzie Spółka, która nie nabędzie jednak ani prawa własności ani prawa do rozporządzania narzędziami jak właściciel, gdyż właścicielem narzędzi dalej pozostanie nabywca towarów. VAT ten zostanie przez Spółkę wpłacony do urzędu celnego, zgodnie z art.33 ustawy o VAT, bądź też rozliczony w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. Dla celów rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, Spółka będzie korzystać z procedury uproszczonej.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, Czy ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu narzędzi i zapłaconego do urzędu celnego, zgodnie z art. 33 ustawy o VAT, lub rozliczonego w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art.33 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Natomiast w myśl art.33a ust.1 ustawy w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Z kolei kwestie prawa podatników do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług regulują zapisy art.86 ww. ustawy. I tak, art.86 ust.1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę