Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

30 stycznia 2013

Prawo do odliczenia VAT od w inwestycji finansowanej z PROW 2007-2013

156

Gmina ma prawo do odzyskania 100% podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, której efekty służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT).

Wynika to z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 stycznia 2013 roku nr IPTPP1/443-906/12-2/MH.

Sytuacja podatnika

Gmina nie posiada zakładu gospodarki komunalnej i sama dokonuje inwestycji finansowanej m.in. z działania 321 (PROW 2007-2013) polegającej na budowie sieci wodociągowej.

Gmina będzie dostarczać wodę mieszkańcom w oparciu o zawarte umowy, jako zadanie własne, które będzie dokumentować wystawionymi fakturami VAT ujmowanymi w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższej usługi, Gmina będzie wykazywała w deklaracjach VAT-7. Inwestycja pn. „…” będzie generować dochody stanowiące dochód Gminy.

W związku z powyższym Gmina zadała pytanie czy może odzyskać 100% podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor odwołał się do brzmienia przepisów związanych z warunkami, które muszą zostać spełnione aby móc obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

- odliczenia dokonuje podatnik VAT,

- towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do

czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia związanego z towarami i usługami, które nie są...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę