Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

29 maja 2012

Refakturowanie usług transportowych a obowiązek podatkowy w VAT

163

Jestem właścicielem spółki handlowej. Sprzedawany towar moi klienci odbierają sami i transportują na własny koszt, jednakże zdarza się, że klient poprosi mnie o zorganizowanie usługi transportu. Wtedy zlecam wykonanie usługi zaprzyjaźnionej firmie przewozowej, a otrzymaną fakturę refakturuję na odbiorcę towaru. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia tej refaktury?

ODPOWIEDŹ

W ustawie o podatku od towarów i usług zawarto regulacje dotyczące refakturowania, jednak wyłącznie w zakresie czynności (art. 8 ust. 2a) oraz podstawy opodatkowania (art. 30 ust.3). Nie uregulowano natomiast wprost kwestii powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług transportu został uregulowany w sposób szczególny w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Refakturowanie usługi jest w istocie przeniesieniem jej kosztów na faktycznego beneficjenta, jednak zdarzeniem wywołującym obowiązek podatkowy jest faktyczne wykonanie czynności przez pierwotnego usługodawcę; taki pogląd niesie za sobą skutek w postaci uznania za datę wykonania usługi transportowej (odsprzedawanej innemu podmiotowi) dnia, w którym się ona faktycznie zakończyła.

Takie stanowisko prezentuje Minister Finansów w interpretacjach indywidualnych. Na przykład w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2011 r. numer IBPP3/443-329/11/DG Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że: „W przypadku natomiast świadczenia usług transportu (a tym samym i odsprzedaży tych usług) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi transportu.”

Całkowicie odmienny pogląd prezentuje najnowsze orzecznictwo niektórych sądów administracyjnych.

Pogląd ten opiera się w szczególności na wykładni art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W orzeczeniach tych sądy administracyjne przyjmują, iż refakturowanie kreuje nową czynność (odprzedaż usługi), a jej wykonaniem jest właśnie odprzedanie usługi faktycznemu beneficjentowi, które może następować '77 dniu wystawienia refaktury. W wyroku z dnia 20 października 2011 roku, sygn. I SA/Rz 573/11 /wyrok nieprawomocny/ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził: „Mając zatem na uwadze powołane zasady powstawania obowiązku podatkowego oraz to, iż odnoszą się one także do usług odsprzedawanych, w przypadku usług których wykonanie winno być potwierdzone fakturą obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia „refaktury”. W przypadku usług transportu (…) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a VATU. Odnośnie momentu wykonania usługi należy jeszcze raz podkreślić, iż usługa refakturowana jest usługą odrębną od usługi pierwotnej. Nie można zatem uznać, jak uczynił to Minister Finansów w wydanej przez siebie interpretacji, że usługa refakturowana jest wykonana w tym samym momencie w którym jest wykonana usługa pierwotna”. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w wydanej w dniu 25 października 2010 roku interpretacji nr IBPP3/443-226/10/AB.

Jak wynika z powyższego, w przypadku refakturowania usług transportu rozbieżności w orzecznictwie dotyczą tego, co należy uznać za momen...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę