Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , OŚWIATA I KULTURA , KASY REJESTRUJĄCE

29 maja 2012

Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej a kasa fiskalna

202

Szkoła prowadzi stołówkę, która ma na celu zapewnienie wyżywienia uczniom i pracownikom szkoły, nie jest prowadzona sprzedaż obiadów na zewnątrz. Odpłatności za obiady dokonują rodzice dzieci, nauczyciele, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, za niektórych uczniów zapłaty dokonuje Szkoła. Wpłacane pieniądze za obiady znajdują się w rejestrze VAT, gdyż wszystkie wpłaty są udokumentowane wystawionymi fakturami. Wpłaty za obiady dokonywane są na konto bankowe szkoły, nie przyjmuje się wpłat gotówkowych. Czy Szkoła może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej na podstawie poz. 29 załącznika w sprawie kas, dotyczącego czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, ponieważ jej działalność należy klasyfikować w dziale PKWiU 80 „Usługi w zakresie edukacji”?

ODPOWIEDŹ

Nie, ale może korzystać za zwolnienia z prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w powiązaniu z pozycją 37 i 45 załącznika dotyczącego czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania.

UZASADNIENIE

Art. 111 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku, reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 1 powołanego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, do dnia 31 grudnia 2012 roku, sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Z dyspozycji tego przepisu wynika zatem, że do 31 grudnia 2012 roku, bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasę do ewidencjonowania innych czynności – zwolniona z ewidencjonowania jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia.

W poz. 29 ww. załącznika wymieniono usługi w zakresie edukacji ex 85 – z wyłączeniem:

• usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0);

• usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0).

Natomiast w poz. 45 powołanego załącznika wymie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę